Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNorvang, Ole Petter
dc.contributor.authorRenå, Eiril Fuglem
dc.contributor.authorSetran, Maria Liatun
dc.date.accessioned2022-03-01T18:29:05Z
dc.date.available2022-03-01T18:29:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:100599577:101708520
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982229
dc.description.abstractBakgrunn Prognosen til benmargskreftdiagnosen myelomatose er stigende. Sykdommen og behandlingen er belastende og medfører en rekke kroppslige utfordringer, som gjør fysisk aktivitet krevende. Samtidig kan komplikasjonene forverres ved inaktivitet. Kunnskapsgrunnlaget for anbefaling av fysisk aktivitet til pasientgruppa beskrives imidlertid mangelfullt i litteraturen. Hensikt Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer fysioterapeuter møter under rehabilitering av myelomatosepasienter. Metode Det er brukt kvalitativ metode og semistrukturerte individuelle dybdeintervjuer for å innhente erfaringer. Totalt tre fysioterapeuter med erfaring fra kreftrehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Norge ble intervjuet. Intervjuene ble i etterkant analysert ved systematisk tekstkondensering etter Malterud (2017). Funn Funn viser at myelomatosepasientene preges av fatigue, frakturrisiko og smerter. Flere oppleves derfor å være engstelig for aktivitet. Informantene beskriver det imidlertid som mest utfordrende å begrense pasienter med høyt aktivitetsnivå. På grunn av manglende evidens på aktivitetstoleransen til pasientgruppa, oppgir informantene å ofte holde igjen på aktivitetsmengde i frykt for å forårsake frakturer. Deres erfaringsbaserte kunnskap gjør likevel at de opplever rehabilitering av pasientgruppen som forholdsvis trygg. Oppsummering Fysioterapeutiske utfordringer ved rehabilitering av myelomatosepasienter ser ut til å være relatert til de sykdomsrelaterte komplikasjonene. Komplikasjonene skaper også barrierer for fysisk aktivitet som stiller krav til mestringsarbeid. Den største utfordringen oppgis å være usikkerhet i forbindelse med aktivitetsbegrensning hos pasienter som relaterer risikoforbundet aktivitet med livskvalitet. Studien understøtter at kunnskapsgrunnlaget for anbefaling av fysisk aktivitet til den voksende pasientgruppa er mangelfullt.
dc.description.abstractBackground The bone marrow cancer multiple myeloma has an increasing prognosis. However, the disease and treatment are demanding and cause numerous physical changes, which creates a fracture risk during physical activity. At the same time, the patient’s condition and bone health may get worse during inactivity. Unfortunately, there is a lack of knowledge on this field, and the available guidelines regarding safe exercise guidance of this growing patient group are deficient. Purpose The aim of this study is to investigate the challenges physiotherapists are facing during the rehabilitation of multiple myeloma patients. Method Qualitative methods and semi-structured individual in-depth interviews have been used to obtain experience. A total of three physiotherapists, experienced with cancer rehabilitation within the specialist health service in Norway, were interviewed. The interviews were analysed according to Malterud’s (2017) systematic text condensation. Results The findings show that the patients are characterized by fatigue, fracture risk and pain. Several multiple myeloma patients are perceived to be anxious for activity. However, limitation in activity is described as the biggest challenge. Due to the lack of evidence on the effect of physical activity in multiple myeloma patients, the informants sometimes fear inflicting fractures on the patients. In cases, this uncertainty causes the informants to downgrade the amount of activity. They describe their experience as a security in the work with the patient group. Conclusion The challenges physiotherapists face during rehabilitation of patients with multiple myeloma seem to be related to complications of the disease. The complications create barriers to physical activity which demands work with mastery. The biggest challenge is stated to be insecurity in connection with activity limitation in patients who relate risky activities to quality of life. This study supports that the knowledge for recommending physical activity for this growing patient group is deficient.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFysioterapeutiske utfordringer ved rehabilitering av myelomatosepasienter
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel