Show simple item record

dc.contributor.advisorBallangrud, Randi
dc.contributor.authorAven, Trude
dc.date.accessioned2022-02-19T18:19:12Z
dc.date.available2022-02-19T18:19:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:95931354:47986213
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980318
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Det har vært et økt fokus på pasientskader i helsetjenesten både globalt og nasjonalt i de senere årene, og forskning viser at det er viktig å jobbe i velfungerende team for å gi god pasientsikkerhet i helsetjenesten. Det forekommer mange uønskede hendelser ved kirurgiske inngrep, og det er viktig å sette fokus på teamarbeid for å bedre pasientsikkerheten. Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke operasjonssykepleiernes erfaringer om teamarbeidets betydning for pasientsikkerheten på operasjonsstua. Metode: Det har blitt benyttet kvalitativ metode med kvalitativt deskriptivt design. Det ble utført semistrukturerte, individuelle intervjuer av ti operasjonssykepleiere fra tre forskjellige sykehus. Analysen av det transkriberte datamaterialet er blitt utført ved å benytte en induktiv innholdsanalyse av Graneheim og Lundman (2004). Resultat: Resultatet av studien viser at det er en gjensidig avhengighet i gjennomføring av pasientsikker kirurgi, og det ble identifisert fire kategorier: 1.Skape et støttende klima. 2.Kommunikasjon som livsnerve. 3.Passe på hverandre. 4.Teamtrening. Konklusjon: For å kunne gi pasientene en god pasientsikkerhet på operasjonsstua er et velfungerende teamarbeid avgjørende, og det skapes med et godt arbeidsmiljø og en åpen kommunikasjon mellom teammedlemmene på operasjonsstua.
dc.description.abstractBackground: There has been an increased focus on patient injuries in the health service both globally and nationally in recent years, and research shows that it is important to work in well-functioning teams to provide good patient safety in the health service. There are many adverse events during surgery, and it is important to focus on teamwork to improve patient safety. Purpose: The purpose of this study is to investigate the perioperative nurse experiences of the importance of teamwork for patient safety in the operating room Method: Qualitative method with qualitative descriptive design has been used. Semi-structured, individual interviews were conducted with ten perioperative nurses from three different hospitals. The analysis of the transcribed data material has been performed using an inductive content analysis of Graneheim og Lundman (2004). Result: The results of the study show a mutual dependence in the implementation of patient-safe surgery, and four categories were identified: 1. Creating a supportive climate. 2.Communication as a lifeline. 3.Take care of each other. 4.Team training. Conclusion: In order to provide patients with good patient safety in the operating room, a well-functioning teamwork is crucial. Good teamwork depends on a good working environment and an open communication between the team members in the operating room.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOperasjonssykepleiernes erfaringer med teamarbeid og pasientsikkerhet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record