Show simple item record

dc.contributor.advisorRasmussen Skogstad, Martin
dc.contributor.authorSevaldrud, Jonas Felde
dc.date.accessioned2022-02-18T18:25:42Z
dc.date.available2022-02-18T18:25:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79688510:23081004
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980290
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDet har vært store endringer i bussjåføryrke de siste årene. Bussjåførene har gått fra å være et relativt sosialt yrke, til et yrke hvor man nå kan gå hele arbeidsdager i total sosial isolasjon. Denne forandringen ble enda tydeligere under koronapandemien. Målet med denne oppgaven er å undersøke hvor skadelig det kan være å sterkt redusere de sosiale faktorene på arbeidsplassen i jaget etter effektivisering. Fokuset ligger på effekten av sosial støtte og sosial kontakt på jobbtilfredshet. I tillegg undersøkes jobbkrav-ressurs-modellen sin teori om at høy grad av jobbressurser er spesielt viktig ved høye jobbkrav. Datainnsamlingen ble gjort ved hjelp av et digitalt spørreskjema som ble besvart av 133 bussjåfører. Ytterligere ble det gjort intervjuer med to av sjåførene. Analysene viste at sosial støtte og sosial kontakt signifikant predikerte jobbtilfredshet hos bussjåfører. Viktigheten av de sosiale faktorene hos bussjåførene ble også fremhevet i intervjuene. Det ble også gjennomført en regresjonsanalyse med interaksjon for å undersøke hvorvidt de sosiale faktorene (jobbressurser) var spesielt viktige ved en høy grad av stress (jobbkrav). Det ble ikke funnet noen signifikante interaksjonseffekter. Det er behov for mer forskning rundt sosiale faktorer i bussjåfør- og lignende yrker. Man bør være svært forsiktig med å fjerne sosiale aspekter ved yrket, uten å ta høyde for alle de negative konsekvensene dette kan medføre. I tillegg bør sosiale faktorer sin interaksjonseffekt mellom stress og jobbtilfredshet undersøkes nærmere. Dette er en effekt som er tydelig i noen studier, mens i andre (denne inkludert) virker den ikke å være til stede.
dc.description.abstractThe profession as a bus driver has changed drastically in recent years, where the job has gone from being relatively social, to becoming a job with total social isolation for many. This change became even clearer during the corona pandemic. The aim of this thesis is to investigate how harmful a great reduction of social factors are in the workplace. The focus is on social support and social contact's effect on job satisfaction. In addition, job demands- resources findings that a high degree of job resources is particularly important when a job has high job demands are examined. The collection of data was done using an online questionnaire answered by 133 bus drivers. In addition, the thesis involves interviews with two of the drivers. Using a multiple linear regression analysis with hierarchical inclusion of the variables, the results show that social support and social contact could significantly predict job satisfaction for bus drivers. The importance of the socialization at the workplace for bus drivers was reinforced by the interviews. A regression analysis with interaction was also performed to investigate whether the social factors (job resources) were particularly important in the event of a high degree of stress (job requirements). No significant interaction effects were found. There is a need for more research on social factors for bus drivers and similar professions. In addition, the interaction effect of social factors between stress and job satisfaction should be investigated further as several studies (this one included) do not find this interaction effect.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDen isolerte føreren - En studie av jobbtilfredshet i en ny bussjåførhverdag
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record