Show simple item record

dc.contributor.advisorInnstrand, Siw Tone
dc.contributor.authorJørgensen, Stine Malén
dc.date.accessioned2022-02-18T18:25:42Z
dc.date.available2022-02-18T18:25:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79688510:24625169
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980289
dc.description.abstractArbeidsrelatert opplevelse av sammenheng (AOAS) er et relativt lite undersøkt konsept og kan operasjonaliseres som oppfattet begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet av ens nåværende arbeidssituasjon. Formålet med denne studien var å undersøke arbeidsrelatert opplevelse av sammenheng blant sykmeldte- og arbeidsføre arbeidstakere grunnet AOAS positive assosiasjon til helse. Mer spesifikt ble det undersøkt gruppeforskjeller i AOAS og hvordan psykososiale faktorer (ulike jobbkrav og jobbressurser) var relatert til AOAS blant de to gruppene. Sykmeldte (n=452) og arbeidsføre arbeidstakere (n=424) utgjør studiens utvalg og begge gruppene var tilknytning en norsk bedriftshelsetjeneste. Datamateriale var samlet inn gjennom et elektronisk spørreskjema. Resultatene fra t-testen viste at den sykmeldte gruppen hadde lavere nivåer av AOAS enn den arbeidsføre gruppen. Studien støttet også hypotesen om at jobbressurser (positivt) og jobbkrav (negativt) var relatert til AOAS, men det var noen forskjeller mellom de to gruppene. Faktorene inkludert var jobbressursene tillit, positiv tilbakemelding, sosialt fellesskap og jobbkravene utfordrende krav og rollekonflikt. Separate multiple regresjonsanalyser foreslo at tillit hadde den største forklaringsverdien for AOAS blant sykmeldte, og at rollekonflikt hadde størst forklaringsverdi for AOAS blant arbeidsføre. Studiens funn understreker at AOAS er en viktig faktor å ta i betraktning i helsefremmende arbeid og ledelse av ansattes helse. Funnene foreslår at intervensjoner burde fokusere på å bygge jobbressurser og redusere jobbkrav for å sikre arbeidsrelatert opplevelse av sammenheng. Videre forskning oppfordres til å undersøke hva som kan være forløperne til arbeidsrelatert opplevelse av sammenheng og operasjonaliseringen av AOAS-måleverktøyet.
dc.description.abstractWork-related sense of coherence (Work-SOC) - operationalized as perceived comprehensibility, manageability, and meaningfulness of an individual’s current work situation, is a relatively unexplored concept. The aim of this cross-sectional study was to (1) investigate the differences in work-SOC between employees on sick leave (ESL) and work able employees (WAE) because of the concept’s positive association to health; and (2) investigate the relation job demands and job resources have on work-SOC for the two groups. The study’s participants: ESL (n=452) and WAE (n=424) were connected to an occupational health service in Norway and data was collected through an electronical survey. The results of a t-test showed that ESL had a lower level of work-SOC than WAE. The study supported the hypothesis that job resources (positive) and job demands (negative) were related to work- SOC, but there were some differences in the two groups. The factors included were trust, positive feedback, cooperation, challenging demands, and role conflict. Separate multiple regressions suggested that trust was the most important factor for work-SOC for ESL, and the same with role conflict for WAE. The findings of the study emphasize that work-SOC is an important health promotion factor to consider when managing employee health. It also suggests that interventions should be focusing on building job resources, and reduce job demands to secure work-related sense of coherence. Further research is recommended to investigate work-SOC precursors and the operationalization of the work-SOC measure further.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleArbeidsrelatert opplevelse av sammenheng hos sykmeldte- og arbeidsføre arbeidstakere: En kvantitativ studie av gruppeforskjeller og psykososialt arbeidsmiljøs påvirkning på arbeidsrelatert opplevelse av sammenheng
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record