Show simple item record

dc.contributor.advisorEmblemsvåg, Jan
dc.contributor.authorBrendehaug, Elin
dc.date.accessioned2022-02-09T18:19:33Z
dc.date.available2022-02-09T18:19:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:100190160:101275513
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2978093
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractKina har de siste årene vert ledende innenfor produksjonsindustri, og blir ofte omtalt som «Verdens fabrikk». Deler av grunnen til at Kina har denne posisjonen i verdensmarkedet i dag bunner i lave lønnskostnader. I dag sees en økning i lønnskostnadene i Kina, og det kan diskuteres om dette fører til at det er gunstigere å ha produksjonen andre steder. I denne oppgaven blir det ved bruk av litteratursøk og intervju som metode sett nærmere på hvilke faktorer som er viktige ved en eventuell flytting av produksjon fra Asia til Afrika. Ved bruk av disse metodene skapes et overblikk over ulike elementer som kan betraktes som avgjørende. Selv om lønnskostnadene i Kina stiger, viser det seg at lønnskostnadene i Sør- Afrika også er relativt høye. Dette i kombinasjon med høy relativ enhetskostnad gjør Sør- Afrika mindre konkurransedyktig i det internasjonale markedet. Det pekes også på dårlig infrastruktur, problemer med strømnettet og politisk ustabilitet som medvirkende faktorer. Resultatet viser at det er flere faktorer enn kun lønnskostnader som påvirker en eventuell flytting av produksjon. Ut ifra teori om komparative fortrinn kan det spekuleres i om produksjonen vil flytte seg etter hvert som Kinesiske lønnskostnader øker og levestandarden blir bedre, men det vil trolig ta lang tid før en eventuell flytting skjer. Det kan også diskuteres om det i fremtiden vil bli til akkurat Sør- Afrika, eller om andre land er mer attraktive.
dc.description.abstractIn recent years, China has been a leader in the manufacturing industry. Because of this, China is often referred to as «World factory». Part of the reason why China has this position in today's world market bottoms in low labor costs. Today we can see an increase in labor costs in China. It is discussed whether this leads to it being more favorable to have production elsewhere. In this thesis, with the use of literature search and interview as a method it is looked into which factors are important in a possible relocation of production from Asia to Africa. By using these methods it creates an overview of various elements that can be considered as essential. Although labor costs in China are rising, it turns out that labor costs in South Africa are also relatively high. This in combination with high relative unit costs makes South Africa less competitive in the international market. Other factors pointed out is poor infrastructure, power grid problems and political instability. The result shows that there are more factors than just wage costs that can affect relocation of production. Based on the theory of comparative advantage it can be speculated in whether production will move as Chinese labor costs increases along with living standards, but it will probably take a long time before a possible move takes place. It can also be discussed whether South Africa is the future destination, or whether other countries are more attractive.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke faktorer vil være viktig ved en eventuell flytting av produksjon fra Asia til Afrika for europeiske produksjonsbedrifter?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record