Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Geir Vegard
dc.contributor.authorDalby, Mina
dc.date.accessioned2022-02-08T18:19:14Z
dc.date.available2022-02-08T18:19:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:95563551:38095788
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977812
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn I Norge er det NAV hjelpemiddelsentral som har det overordnede ansvaret for å dele ut rullestoler til mennesker som trenger det, slik at mennesker får mulighet til å bevege seg rundt på hjul. Å benytte rullestol er veldig forskjellig fra det å kunne bevege seg fritt rundt omkring i eget hjem og nærmiljø og det kan oppstå barrierer for den enkelte. Å kunne oppleve å ha god helse og livskvalitet og kunne delta og ha mulighet til å leve livet sitt selvstendig og på lik linje med alle andre er viktig for alle mennesker (Hammell, 2015). Dette perspektivet settes på prøve når en på grunn av en skade eller lyte må benytte rullestol i hverdagen sin. Formål Studiens formål er å undersøke hvordan tildelingskriteriene for tildeling av rullestol forstås og brukes og det er ønskelig å få tak i rådgivere ved NAV hjelpemiddelsentral sine erfaringer med å tildele rullestoler til hjemmeboende mennesker. Ved å sette søkelys på rollen rådgivere ved NAV hjelpemiddelsentral har i denne prosessen, kan det gi en økt forståelse av hva som ligger til grunn for tildeling. Metode Det har blitt foretatt 9 kvalitative intervjuer med rådgivere ved NAV hjelpemiddelsentral avdeling bevegelse. Intervjuene er foretatt som semistrukturerte individuelle intervjuer ansikt-til-ansikt og per telefon. Det har blitt benyttet tematisk analyse for å analysere innsamlet data, og resultatet av analysen ble to hovedtemaer med seks subtemaer. Resultater Resultatene av undersøkelsen er at det viktigste grunnlaget for tildeling av rullestol er basert på brukers behov og funksjon. Konklusjon Tildeling av rullestol er basert på brukers behov og funksjon og det er vesentlig å se brukers kroppslige behov og omgivelsenes krav i sammenheng. Rammeavtalen legger gode føringer for hvilke produkter som kan velges ut. Hele prosessen kan oppleves tidkrevende og det er viktig at kartleggingen som gjøres er grundig for at resultatet av tildelingen skal bli en god løsning for bruker. Nøkkelord helse, livskvalitet, funksjonsnedsettelse, bygde omgivelser, rullestol
dc.description.abstractAbstract Background In Norway NAV aid sentral has the main responsibility to hand out wheelchairs to the citizens in need, so they can get a chance to move around freely on wheels. Using a wheelchair in your everyday life and society is very different from walking around freely, and barriers may occur that makes movement harder. To be able to experience good health and quality of life and have the oppurtunity to live your life independently and on an equal basis with others is important for everyone (Hammell, 2015). This perspective is put on trial when you have to use a wheelchair in your everyday life, because of an accident or disease. Purpose The purpose of this study is to examine how the allocation criteria to hand out wheelchairs are understood and used and it is desirable to obtain the experiences of counselors working at NAV aid sentral in allocating wheelchairs to people living at home. By focusing on the role of the counslers working at NAV aid sentral in this process, it can provide an increased understanding of what is the basis for allocation. Methods It has been conducted 9 qualitative interviews with counselors working at NAV aid sentral, in the movement department. The interviews are done as semi-structured individual interviews face-to-face and by telephone. Thematic analysis has been used to analyse the collected data, and the result of the analysis was two main themes and six sub themes. Results The main findings is that the most important basis for allocation of wheelchairs is based on the need and function of the user. Conclusion Allocation of wheelchairs are based on the need and function of the user and it is important to look at the bodily needs and the demands of the physical environment in context. The process can be perceived as time consuming and it is important that the assessment is done thoroughly so that the result of the allocation will be a good solution for the user. Keywords Health, quality og life, disability, buildt environment, wheelchair
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTilgjengelig boenhet - Tilgjengelighet i eget hjem med bruk av rullestol
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record