Show simple item record

dc.contributor.advisorWexsahl, Asbjørn
dc.contributor.authorMai, Dennis
dc.contributor.authorJosephmary, Patrick
dc.date.accessioned2022-02-04T18:19:30Z
dc.date.available2022-02-04T18:19:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:100181511:33242452
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977290
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractInnherred Renovasjon IKS har i dag ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam i sine eierkommuner. Oppgaven skal ta for seg hvordan renovasjonsselskapet kan effektivisere avfallshåndtering og redusere miljøutslipp. For å gjøre dette har vi i samarbeid med Innherred Renovasjon satt i gang et pilotprosjekt, der vi skal installere sensorer i avfallskonteinere for glass- og metallemballasje. Glass- og metallemballasje hentes inn basert på frekvens. For husholdninger med fellesløsninger, altså en felles bunntømt konteiner (BT), og hytterenovasjonspunkt er denne frekvensen på 10 uker. Tømming på frekvens fungerer per nå greit og gir en forutsigbarhet, men sjåføren har lagt merke til at konteinerne ofte ikke er fulle ved tømming. Dette gir derfor rom for en forbedring og effektivisering av innsamling av glass- og metallemballasje. Vi ser på prosessen for en leverandørutvelgelse og prøver å velge den beste leverandøren av sensorer for prosjektet. Videre ser vi på implementering av sensorer og deretter analyserer vi data for dagens situasjon og resultatene vi får etter installasjon av sensorene. Denne dataen hentes ved hjelp av IoT, og ut ifra informasjonen vi henter inn skal det være mulig å kartlegge en optimal plan og frekvens som kan effektivisere hvordan avfall blir innsamlet, med et formål om å ha reduserte kostnader og mindre miljøutslipp. Oppgaven innebærer et innkjøp av 30 sensorer som installeres i BT fordelt på 2 soner i bynære strøk og hytterenovasjonspunkt i Verdal
dc.description.abstractInnherred Renovasjon IKS are responsible for collecting and treating all household waste and sludge in their respective municipalities. The thesis is based on how the waste disposal company can make waste management more effective and reduce environmental emissions. To make this happen we are partnering up with Innherred Renovasjon where a pilot project will kickstart. The pilot project will be based on the fact that sensors will be installed in the waste container containing glass and metal packaging. Glass and metal packaging is collected based on frequency. For households with common solutions, i.e. a common bottom-emptied container (BT), and a cabin renovation point, this frequency is 10 weeks. Emptying based on frequency currently works decently and provides predictability, but the driver has noticed that the containers are often not full when emptying. This allows for an improvement and streamlining of the collection of glass and metal packaging. We will look at the process for a supplier selection, and try to choose the best supplier of sensors for the project. Furthermore, we look at the implementation of sensors and then we analyze data for the current situation and the results we get after installation of the sensors. This data is retrieved using IoT, and based on the information we collect, it should be possible to map an optimal plan and frequency that can streamline how waste is collected, with the aim of having reduced costs and less environmental emissions. The task involves a purchase of 30 sensors which will be installed in BT divided into 2 zones in suburban areas and cottage renovation points in Verdal.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSensorbasert overvåking for effektiv avfallsinnhenting
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record