Show simple item record

dc.contributor.advisorSikko, Svein Arne
dc.contributor.authorJakobsen, Sigurd
dc.contributor.authorLund, Håkon
dc.date.accessioned2022-02-01T18:31:24Z
dc.date.available2022-02-01T18:31:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81283848:14903609
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976528
dc.description.abstractLærere opplevde våren 2020 omveltende endringer i omstendighetene for deres undervisning av matematikk. Som følge av en verdensomspennende pandemi, ble skolene stengt og all undervisning ble flyttet til hjemmekontor. Læreres ressursbruk i matematikk er preget av flere didaktiske særtrekk, som konkretiseringsmateriell, tavlebruk og andre artefakter spesiell for matematikk. Med spredning i elevgruppen, kunne ikke læreren lenger bruke ressursene på samme måte som i klasserommet. Det var derfor viktig at matematikklærere fant alternativer for sin undervisning, slik at de kunne tilby mestring, læring og undring i faget tross et skifte i kontekst. Denne studien identifiserer vanlige endringer i fem læreres ressursbruk i fjernundervisning av matematikk. Gjennom forskningsspørsmålet «Hvilke endringer har oppstått i matematikklæreres ressursbruk som følge av Covid-19 og fjernundervisning?», er studien kvalitativ og utforskende av natur. For å besvare problemstillingen er data samlet gjennom semistrukturerte intervju og innhenting av dokumenter som lærernes SRRS. Utvalget er variert, med lærere på forskjellige klassetrinn med ulik erfaring. Vi betrakter problemstillingen i lys av teori om ressursbegrepet og fjernundervisning. Analysen er todelt, hvor vi først så på individuelle endringer hos de ulike lærerne. Deretter nyanserte vi våre funn under overordnede tema med bakgrunn i teori. Resultatene viser til økt brukt av digitale ressurser i perioden, asynkrone undervisningsmetoder, og at lærere modifiserte det matematiske innholdet for sine elever på ulike måter. Videre viser resultatene mindre bruk av konkretiseringsmateriell og utfordringer med elevdeltakelse og diskusjon av matematikk. Oppgaven diskuterer at implikasjonene for fjernundervisning utfordrer lærernes undervisningskunnskap i matematikk på flere måter i henhold til planlegging og gjennomføring av undervisning. Avslutningsvis bidrar studiens perspektiv med forslag til videre forskning.
dc.description.abstractDuring the spring of 2020, teachers experienced a huge shift in the circumstances of their teaching. Due to a worldwide pandemic, schools were closed and all education was moved to the confinements of the home office. Math teachers’ use of resources carries distinct characteristics in the classroom, as evident in the use of curriculum material and artefacts specific for the subject. Teaching mathematics for a spread out group of students means teachers no longer could utilize resources in the same way as in the classroom. Therefore, it was important for math teachers to find alternative ways of teaching through their use of resources in a different context. This study aims to identify regular changes in five math teachers’ use of resources in distance education. Through the research question «What changes occured in math teachers’ use of resources as a consequence of the Covid-19 pandemic and distance education?», this study is qualitative and exploratory in nature. To answer the research question, we have gathered data through semi-structured interviews with five teachers. The interviews are supplemented with documents from the teachers, such as the SRRS. The selection of teachers is varied, meaning they have a differing amount of experience and teach a range of age groups. We perceive the problem through a lense of theory on resource use. Thus, the analysis is conducted in two parts. First, we identify each teacher’s individual changes in how they use resources. Second, we nuance our findings under overarching themes across cases. Our results show an increased use of digital resources, asynchronous teaching methods, and modified mathematical content. Furthermore, our results show a decreased use of curriculum materials specific for the mathematics classroom, and challenges regarding student participation and discussion of mathematics. The study discusses that the implications of distance education challenge the teachers’ mathematical knowledge for teaching in several ways, for instance in planning and execution of instruction. Lastly, the perspective of the study includes suggestions for further research.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEndringer i matematikklæreres bruk av ressurser som følge av Covid-19 og fjernundervisning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record