Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWæge, Kjersti
dc.contributor.advisorPareliussen, Ingar
dc.contributor.authorNergård, Beate
dc.date.accessioned2022-01-31T12:51:29Z
dc.date.available2022-01-31T12:51:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-326-5283-9
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2975997
dc.description.abstractSammendrag Barnehagebarns matematiske språk og kommunikasjon En kvalitativ kasusstudie av hva som kjennetegner barns matematiske språk og kommunikasjon i barnehagen Avhandlingen er et forskningsmessig bidrag inn i det indre liv i norske barnehager når det kommer til bruk av matematisk språk og begreper, og den synliggjør hvordan matematisk kommunikasjon kan foregå i en norsk barnehagekontekst. Matematikk i barnehagen handler om at barna skal få leke med, utforske, oppdage og samtale om matematikken de erfarer. Funnene viser at barnehagebarn gis mulighet til å være en del av mange sosiale interaksjoner hvor matematisk språk og kommunikasjon er en del av den situerte praksisen. I kommunikasjon og samhandling med andre gis barn en mulighet til å bruke et matematisk språk for å begrunne og forklare sine matematiske ideer og tanker. Men hvordan gir barnehagebarn utrykk for sine matematiske forklaringer, tanker og ideer i løpet av sin barnehagehverdag? Denne kvalitative kasusstudien har sitt empirigrunnlag fra en barnehage, hvor data er samlet inn gjennom videobservasjoner i en periode på syv uker fordelt over ett år. Barnehagebarns møter med matematisk språk og kommunikasjon i samtaler og interaksjoner fremheves gjennom analyser som har til hensikt å belyse hva som kjennetegner disse møtene. Barnehagebarns matematiske kommunikasjon oppstår ofte spontant, og barna fokusere på å formidle det som skjer her og nå. Studien viser at barnehagebarns matematiske språk og kommunikasjon er sammensatt og kompleks, at barnet snakker med hele seg, og at barna i stor grad relaterer sin matematiske kommunikasjon til de konkretene de leker med. Funnene viser hvordan barna tar i bruk et multimodalt språk når de forklarer, resonnerer, argumenterer og utrykker sine matematiske tanker og meninger i kommunikasjon med andre. De multimodale uttrykksformene som viser seg å være de mest sentrale i barns kommunikasjon er; verbalspråket, gester og annet kroppsspråk og konkreter. Studien synligjør at den voksne har en viktig rolle som dialogpartner for barna, og påpeker viktigheten av at voksne bør stille spørsmål som utfordrer barna til å forstå matematiske problemer, og for å klargjøre den matematiske argumentasjonen som oppstår. Studiens tilpassing og bruk av ulike metodologiske og analytiske rammeverk belyser relevansen av å ha en multimodal tilnærming til barnehagebarns uttrykksmåter når man skal utforske barns matematiske språk og kommunikasjon.en_US
dc.description.abstractSummary Kindergarten children’s mathematical language and communication A qualitative case study of what characterises children’s mathematical language and communication in kindergarten The dissertation is based on research that provides insight into the inner life of Norwegian kindergartens when it comes to the use of mathematical language and concepts, and it shows how mathematical communication can take place in a Norwegian kindergarten context. Mathematics in kindergarten is about children being able to play with, explore, discover and talk about the mathematics they experience. The findings show that kindergarten children are given the opportunity to take part in a number of social interactions where mathematical language and communication are part of a situated practice. In communication and interaction with others the children are given the opportunity to use a mathematical language to give reasons for and explain their mathematical ideas and thoughts. But how do kindergarten children express their mathematical explanations, thoughts and ideas during their everyday activities in the kindergarten? The empirical base for this qualitative case study is a kindergarten where the data material has been collected through video observations over a period of seven weeks spread over the course of one year. Kindergarten children’s encounters with mathematical language and communication in conversations and interactions are examined through analyses that aim to illuminate the characteristics of these encounters. The kindergarten children’s mathematical communication often arises spontaneously and the children focus on talking about what is happening here and now. The study shows the complexity of kindergarten children’s mathematical language and communication and also shows that they talk with total concentration and to a large degree relate their mathematical communication to the concrete objects they are playing with. The findings shows how the children use a multimodal language when they explain, reason, argue and express their mathematical thoughts and opinions in communication with others. The following are what have proven to be the most important multimodal forms of expression in the children’s communication: verbal language, gestures and other body language and concrete objects. The study shows that the adults have an important role as dialogue partners for the children and finds that it is important that the adults ask questions to challenge the children to understand mathematical problems and to clarify the mathematical argumentation that arises. The study’s adaptation and use of different methodological analytical frameworks highlights the relevance of having a multimodal approach to kindergarten children’s ways of expressing themselves when exploring their mathematical language and communication.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlingar ved NTNU;2022:22
dc.relation.haspartPaper 1: Nergård, Beate. Children's use of mathematical language. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2019 s. 2321-2328en_US
dc.relation.haspartPaper 2: Nergård, Beate; Wæge, Kjersti. Effective mathematical communication in play-based activities: a case study of a Norwegian preschool. Nordisk matematikkdidaktikk 2021 ;Volum 26.(2) s. 47-66en_US
dc.relation.haspartPaper 3: Nergård, Beate. Preschool children’s mathematical arguments in play‑based activities. Mathematics Education Research Journal 2021 s. 1-24 https://doi.org/10.1007/s13394-021-00395-6 This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)en_US
dc.titleBarnehagebarns matematiske språk og kommunikasjon – En kvalitativ kasusstudie av hva som kjennetegner barns matematiske språk og kommunikasjon i barnehagenen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel