Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsen, Karianne Feltstykket
dc.date.accessioned2015-08-03T11:16:47Z
dc.date.available2015-08-03T11:16:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294228
dc.description.abstractI denne kvalitative intervjustudien har hensikten vært å få en dypere forståelse for det arbeidet pedagoger legger i og rundt tidlig innsats og tilpasset opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker i begynneropplæringen i lesing. Jeg har dermed rettet søkelyset mot tre læreres erfaringer, tanker og praksis på dette området. Prosjektets overordnede mål har vært å bidra med perspektiver på det forebyggende arbeidet som gjøres i begynneropplæringen, og som kan være nyttig for andre pedagoger i lignende situasjoner. På bakgrunn av dette har jeg arbeidet ut fra følgende problemstilling: Hvilke faktorer vektlegger tre pedagoger i tidlig innsats og tilpasset opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker i begynneropplæringen, og samsvarer deres tanker, erfaringer og praksis med relevant forskning og teori på området? Studien har tatt utgangspunkt i en kvalitativ forskningstilnærming, der innsamlingen av data fant sted gjennom tre halvstrukturerte intervjuer. Denne forskningsmetoden ble foretrukket da oppgavens problemstilling forutsetter en åpen tilnærming til forskningsfeltet, og fordi metoden egner seg spesielt godt til å få innsikt i forskningsdeltakernes tanker, følelser og erfaringer. Forskningsdeltakerne i dette prosjektet var tre pedagoger som arbeider på første og andre klassetrinn i grunnskolen. Resultatene i denne studien viser at det er fire faktorer som særlig trekkes frem som essensielle i arbeidet med forebygging av lese- og skrivevansker i begynneropplæringen i lesing. Disse fire faktorene er i oppgaven presentert gjennom disse fire kategoriene: (1) Tilpasning til lesenivå, (2) Skape leselyst gjennom forventning om mestring, motivasjon og interesse, (3) Tidlig utvikling av gode språklige ferdigheter og (4) Foreldresamarbeid som nøkkelfaktor. Funnene og resultatene underbygger med andre ord at det er vesentlig i arbeidet med å hindre at vansker oppstår og/eller utvikler seg, å arbeide bevisst med å tilpasse leseundervisningen til elevenes individuelle lesenivå, ta utgangspunkt i elevenes motivasjon, interesser og mestringsforventninger, skape grunnlag for en god og tidlig utvikling av språklig bevissthet og språklige ferdigheter, samt det å inkludere og bruke elevenes foreldre og foresatte som aktive samarbeidspartnere i alle deler av leseopplæringen. Disse fire faktorene har i oppgaven blitt drøftet opp mot teori på området, og det fremkommer av denne drøftingen at pedagogenes tanker, erfaringer og praksis samsvarer med relevant teori og forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Lesing er et redskap som er utrolig viktig for å mestre hele livet" - En kvalitativ intervjustudie av pedagogers arbeid med tidlig innsats, tilpasset opplæring og forebygging av lese- og skrivevanskernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel