Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkogen, Stine
dc.contributor.authorPutten, Anne Lene
dc.date.accessioned2015-07-17T08:14:42Z
dc.date.available2015-07-17T08:14:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293314
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Sykepleiere er pålagt å ha nødvendig kunnskap for å ivareta barnets grunnleggende behov. Til tross for dette vises det at stress og angst hos barn er vanlig i møtet med sykehuset. Dette grunnet smerter, separasjon fra foreldre, ukjent og begrenset forståelse av miljø, undersøkelser og behandling, samt tap av kontroll. Hensikt: Opparbeide kunnskap om hvordan stress og angst påvirker det syke barnet i et akuttmottak. I tillegg til å undersøke hvilke sykepleietiltak som bidrar til å redusere stress og angst. Metode: Litteraturstudie. Det har blitt foretatt et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige forskningsartikler rundt det valgte tema. 7 artikler har blitt inkludert. Anvendte søkeord: Akuttmottaket, velvære, angst, barn, smertevurdering, ikke-farmakologisk metoder, sykepleie Resultat: Sykepleiernes atferd og holdning, som smil, øyekontakt og beroligende samtaler, skaper tillit. Fysiologisk og psykologisk stressreaksjon har en tydelig sammenheng. Tidlig smertevurdering og -behandling reduserer barnas fysiske smerter. Bruk av ikke-farmakologisk behandlingsmetoder gir barna økt opplevelse av velvære. Konklusjon: Positiv atferd og holdning hos sykepleiere, rask smertevurdering, bruk av farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling bidrar til å redusere stress og angst hos barnet i et akuttmottak.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Nurses are required to have the knowledge necessary to safeguard the child's basic needs. Despite this, appearance of stress and anxiety in children is common at the first meeting with the hospital. This may come from the pain itself, separation from the parents, unknown surroundings or limited understanding of the environment, the research and treatment, as well as loss of self-control. Purpose: To obtain knowledge about how stress and anxiety can affect the sick child in an emergency department. Also examining how contributions from the nurses can help reduce stress and anxiety. Method: Literature study. It has been conducted a systematic literature search for scientific research papers around the theme. 7 articles have been included. Applied Keywords: emergency department, Comfort, anxiety, children, pain assessment, non-pharmacological methods, nursing. Results: Nurses behavior and attitude, like a smiling face, eye contact and calm conversations, creation of trust. Physiological and psychological stress reaction is a clear correlation. Early pain assessment and treatment reduces children's physical pain. Use of non-pharmacological treatment gives children increased sense of wellbeing. Conclusion: Positive behavior and attitude of the nurses, fast pain assessment, use of pharmacological and non-pharmacological treatment helps to reduce stress and anxiety in the children at the emergency department.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectmedisinsk akuttmottaknb_NO
dc.subjectstressnb_NO
dc.subjectangstnb_NO
dc.titleDet engstelige barnet i akuttmottaketnb_NO
dc.title.alternativeThe anxious child in the emergency departmentnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel