Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSølvberg, Silje Melum
dc.date.accessioned2015-06-05T12:58:41Z
dc.date.available2015-06-05T12:58:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284711
dc.description.abstractTverrfaglig samarbeid trekkes frem som hensiktsmessig i pedagogisk arbeid med barn og unge. Samtidig viser det seg at psykisk helse er et område med økende utfordringer for dagens barn og unge. Hensikten med denne studien har vært å undersøke hva som oppleves som betydningsfullt for å få til et godt tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjoner som arbeider med psykisk helse. Teorigrunnlaget i oppgaven bygger hovedsakelig på teori, litteratur og tidligere forskning gjort på tverrfaglig samarbeid. Oppgavens praksisbetydning kan være å gi informasjon om faktorer som kan være vesentlige å vektlegge dersom man skal få til et godt tverrfaglig samarbeid. Selv om samarbeidet som undersøkes i denne studien omhandler profesjoner som arbeider med psykisk helse, kan funnene trolig være overførbare til andre områder hvor profesjoner samarbeider tverrfaglig. Dette er en kvalitativ studie, hvor fire forskningsdeltakere har blitt intervjuet. Orienteringen er fenomenologisk, da jeg har forsøkt å få tak i det som kommer til syne for meg, og på denne måten prøve å forstå hvordan tverrfaglig samarbeid oppleves av de som inngår i det. Analysen av datamaterialet ble gjort i flere omganger, og ble organisert i kategorier som jeg tolket som beskrivende for funnene. Studiens hovedfunn viser at en grunnleggende faktor for å få et tverrfaglig samarbeid til å fungere, er at deltakerne i samarbeidet er motiverte for samarbeidet. At samarbeidet fører til et arbeid av god kvalitet, samt at det gir personlige positive virkninger i form av læring og selvutvikling fremtrer som sentrale motivasjonsfaktorer. Geografisk nærhet oppleves også som svært betydningsfullt for samarbeidet. Fleksibilitet trekkes i denne sammenheng frem som en faktor av betydning. Den geografiske nærheten oppleves som viktig fordi det legger til rette for en tilgjengelighet, en lav terskel for å ta kontakt med hverandre innad i samarbeidet, og gode relasjoner. Relasjonene er sentrale for samarbeidet og preges av trygghet, åpenhet, respekt og tillit. Det at samarbeidsdeltakerne har kunnskap om hverandre og verdsetter og utnytter ulikhetene fremtrer også som betydningsfullt for at samarbeidet skal fungere godt. Et samarbeid handler om å komme frem til løsninger sammen, og her blir måten deltakerne kommuniserer på vektlagt som betydningsfulle. Det tyder på at det er positivt for et tverrfaglig samarbeid dersom kommunikasjonen er preget av at deltakerne har lik status, likt verdigrunnlag, at de har en brukerorientering og at de sammen evaluerer underveis i arbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTverrfaglig samarbeid - en kvalitativ studie av samarbeid mellom profesjoner som arbeider med psykisk helsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel