Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBauer, Karen
dc.contributor.authorFolladal, Ole Robert
dc.date.accessioned2022-01-25T18:19:41Z
dc.date.available2022-01-25T18:19:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:94617642:14898871
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2839318
dc.description.abstractDenne masteroppgavens formål er å undersøke hvordan musikk kan hjelpe ordlæringen i et klasserom i faget engelsk. Problemstillingen i denne oppgaven er «Hva er fordelene ved å synge sanger i et engelsk som andrespråk-klasserom for å lære nye ord?». I teoriseksjonen har tre hoveddeler fokus: ordlæring, musikk og språk tilegnelse, og motivasjon som en faktor for å lære språk. Forskningsdesignet er en deltakende case studie som involverer en sjetteklasse som er delt i to grupper i en norsk skole. Prosjektet ble gjennomført ved å bruke annenhver metode i de to gruppene, der den ene gruppen fungerte som testgruppe, og den andre var kontrollgruppe. Jeg var aktivt involvert i studien som lærer og observatør. Jeg fremførte sangene i klasserommet med sang og gitar. Etter hver gjennomføring tok jeg notater og skrev logg om mine observasjoner. I fire uker presenterte jeg fire forskjellige engelskspråklige sanger for elevene, enten med eller uten musikk. Hver sangtekst inneholdt seks nye engelske ord. Elevenes ordlæring ble testet etter hver uke ved hjelp av en C-test. Videre gjennomførte jeg intervjuer med fire elever på slutten av studien for å få innsikt i hvordan elevene opplevde å lære ord med musikk. Grunnen til at det er brukt tre metoder i datainnsamlingen er for at det virket nødvendig å se oppgaven fra flere sider, siden en triangulær studie kan øke studiens validitet. Resultatene fra den deltagende case studien viste tydelig at elevene foretrakk å lære ord ved å synge i stedet for å lære engelske ord ved å jobbe med en «vanlig» tekst. Resultatene fra C-testen viste at elevene som ble eksponert for nye ord gjennom musikk kunne huske ordene bedre enn de som ble eksponert for nye ord uten musikk. Mine egne observasjoner og intervjuene med elevene bekreftet at de foretrakk å lære engelsk ved hjelp av musikk – å lære engelsk ved hjelp av musikk har positiv effekt på elevers motivasjon og stemningen i klasserommet. Konklusjonen i denne oppgaven er at det er mange fordeler ved å bruke musikk i ordinnlæringen. Lærere burde bli oppmuntret til å bruke musikk i klasserommet. Det bør dog bli utført flere studier på dette området. Nøkkelord: Språklæring i engelsk, musikk, ordlæring, motivasjon
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis it to examine how music can enhance vocabulary acquisition in the English classroom. The research question of the thesis is “What are the benefits of singing songs in the EFL classroom for vocabulary acquisition?”. In the theory section three main parts are in focus: vocabulary acquisition, music and language acquisition, and motivation as a factor for learning language. The research design is a participatory case study, involving a 6th grade class divided into two groups in a Norwegian school. The project was conducted alternately in the two groups, one group was used as a test group, the other group as control group. I was actively involved in the study as a teacher and observer. I performed the songs in the classroom as a singer and a guitar player. After every lesson I took notes of my observations. During four weeks, I presented four different English songs to the students, either with or without music. Every song text included six new English words. The students’ vocabulary learning was tested after each week with the help of a C-test. Furthermore, I conducted interviews with four pupils at the end of the study to get insight into how the children experienced learning vocabulary with music. The reason for using three methods in the data collection is that it seemed necessary to approach the problem from different angles, since triangulation can increase the study’s validity. The results of the participatory case study showed clearly that the students preferred learning English vocabulary through songs instead of learning English vocabulary while working with a “normal” text. The results of the C-tests demonstrate that students exposed to new vocabulary through music could memorize new vocabulary better than students exposed to new vocabulary without music. My own observations and the interviews with the children confirmed that they preferred to learn English vocabulary with music – learning a foreign language with music has a positive impact on the motivation and the ambiance in the classroom. The conclusion of this thesis is that there are many benefits to using music in vocabulary acquisition. Teachers should be encouraged to use music in the classroom. However, more research needs to be done in the field. Keywords: Second language learning, music, vocabulary acquisition, motivation
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUsing songs to acquire vocabulary
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel