Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSørheim, Roger
dc.contributor.authorLinkjendal, Tobias
dc.date.accessioned2021-11-01T18:20:32Z
dc.date.available2021-11-01T18:20:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85352649:85365357
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2827062
dc.description.abstractUsikkerheten som er forårsaket av COVID-19-krisen har vært omfattende og varierende. Per dags dato har COVID-19-krisen passert usikkerheten under finanskrisen i 2008, og er sammenlignet med usikkerheten man opplevde under den store depresjonen/verdenskrisen i 1929-1933. Nåværende forskning antyder at usikkerhet under sjokk og kriser eskalerer i hastigheter som handlingslammer oppstartsbedrifter, og at COVID-19-krisen spesielt har munnet i nye utfordringer hvor oppstartsbedrifter må tilpasse seg. Siden COVID-19-krisen er en ny hendelse og fortsatt pågående, har forfatteren sett et behov for mer empirisk data på hvordan oppstartsbedrifter har håndtert og bekjempet usikkerheten fra COVID-19-krisen. Forfatteren har formulert følgende forskningsspørsmål: 1) Hvordan har teknologiske oppstartsbedrifter håndtert usikkerheten som er forårsaket av COVID-19-krisen? 2) Hvilke tiltak har vært essensielt for teknologiske oppstartsbedrifter å implementere for å bekjempe usikkerheten under COVID-19-krisen? Det er gjennomført flere casestudier med en kvalitativ tilnærming for å besvare disse spørsmålene. Forfatteren har intervjuet fire case-bedrifter bestående av tidlig-fase teknologiske oppstartsbedrifter, med fokus på spesifikke områder hvor usikkerhet kan bli opplevd: Finansielt, kunder, produkt, forretningspartnere, team. En analyse av intervjuene ble så gjennomført og knyttet til eksisterende litteratur. Funnene kunne både bekrefte og utfordre eksisterende litteratur, hvor blant de viktigste tiltakene var å sikre seg finansielt for å unngå umiddelbar konkurs. Oppstartsbedriftene var i stor grad avhengig av tilskudd, lån og mindre investorer. Andre essensielle tiltak var å være motstand- og tilpasningsdyktig som team, noe oppstartsbedrifter i stor grad er tilegnet i litteraturen. Det er også funnet flere tiltak innenfor de forskjellige områdene hvor usikkerhet kan oppleves. Forfatteren fant ikke empirisk bevis på at den ekstreme krisen rundt COVID-19 pandemien handlingslammet oppstartsbedriftene, heller tvert imot. Det anbefales å studere videre med flere oppstartsbedrifter og mer spesialiserte kriterier for sakene.
dc.description.abstractThe uncertainty induced by the COVID-19 crisis has been broad and fluctuating. To date, the COVID-19 crisis has surpassed the Global Financial Crisis in 2008 in terms of uncertainty, and is compared to that of the Great Depression in 1929–1933. Current research suggests that during shocks and crisis events, the uncertainty escalates to such speeds that their impacts become crippling for startups, and that the COVID-19 crisis in particular has led to specific challenges for startups in adapting to the new environment. Due to the newness of the COVID-19 crisis, and the fact that it is still ongoing, the author has seen a need for more empirical data on how startups handle and overcome the uncertainty caused by the COVID-19 crisis. The author has formulated the following research questions: 1) How have tech startups handled the uncertainty induced by the COVID-19 crisis? 2) Which measures have been essential for tech startups to implement in order to overcome the uncertainty during the COVID-19 crisis? To answer the questions, a qualitative approach with multiple case studies has been conducted. The author has interviewed four case firms consisting of early-stage tech startups, with focus on specific domains where uncertainty could be experienced: Financial, customer, product, business partners, team. An analysis of the interviews was then conducted and tied to existing literature. The findings both confirmed and challenged existing literature, where among the most important measures for the startups were to create a longer runway in terms of financials to avoid immediate failure. The startups were to a large degree depended on grants, loans and smaller investors. Other essential measures were to stay resilient and adaptable as a team, which startups are largely credited for in the literature. There were also discovered several measures the startups took within the other domains for uncertainty presented in this thesis. The author did not find evidence that the extreme crisis of the COVID-19 pandemic crippled the startups, but rather the opposite. It is suggested to pursue further studies with more startups and specialized criteria.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEntrepreneurial uncertainty during the COVID-19 crisis
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel