Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAarsand, Pål
dc.contributor.authorTetlimo, Julie
dc.date.accessioned2021-10-21T18:23:13Z
dc.date.available2021-10-21T18:23:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79277179:25395109
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824808
dc.description.abstractDenne studien omhandler hvordan læreren tilrettelegger for læringsmiljø gjennom relasjonsarbeid i klasserommet. I den sammenheng rettes det søkelys mot lærerens fortellinger, resonnement og ideer om hvordan de arbeider med relasjoner. Studiens teoretiske grunnlag tar utgangspunkt i sosiokulturell læringsteori, som beskriver at barns læring og utvikling skjer i dialog og samspill med andre mennesker. Slik er språket et viktig kommunikasjonsredskap når det gjelder relasjonsarbeidet i klasserommet. Videre beskriver studiens teori sentrale aspekt knyttet til begrepene læringsmiljø og relasjoner. Relasjoner mellom personer er en sentral del av et sosialt system. klasserommet regnes i denne sammenhengen som et sosialt system hvor elevene kontinuerlig er i interaksjon med lærer og medelever. Derav retter bakgrunnen for denne studien seg mot lærerens ansvar for relasjonene innenfor klasserommet. Lærerens mest sentrale rolle dreier seg om forhold som læreren selv kan påvirke og ha innflytelse på: sin egen faglighet, undervisningen og kommunikasjonen med elevene (Nordahl, 2014). For å belyse problemstillingen, benytter denne studien kvalitativ tilnærming. Datainnsamlingen har foregått gjennom dybdeintervju av kontaktlærere, hvor jeg har søkt innsikt i fenomen knyttet til synspunkter og perspektiver i henhold til relasjonsarbeid. Analysen viser hvordan lærerne snakker om relasjonsarbeid og kommunikasjon i klasserommet. Svarene på forskningsspørsmålene beskriver interaksjon mellom partene i klasserommet som sentralt i arbeidet med relasjoner. Analysen viser at lærerne legger vekt på læring som en sosial prosess, og beskriver sosial kompetanse i elevgruppen som sentral. Videre løfter analysen frem viktigheten av hvordan læreren kommuniserer og ordlegger seg overfor enkeltelever, og hvordan dette er av betydning for læringsmiljøet som helhet. Slik står tilbakemeldinger og elevsamtaler sentralt innenfor relasjonsarbeidet lærerne utøver i klasserommet. Gjennom dialog med elevene kan læreren med sin autoritet, sørge for å hjelpe elevene videre i utviklingsprosessen. Analysen illustrerer hvordan lærerne beskriver elevers ulike behov for grad av oppmerksomhet og oppfølging, som en faktor som påvirker relasjonsarbeidet i klasserommet.
dc.description.abstractThis master’s thesis is about how teachers facilitate the learning environment through various relations within the classroom. In connection with this, the focus is on the teacher’s stories, reasoning and ideas about how they work with relations. The theoretical basis of the study is based on sociocultural learning theory, which describes that children’s learning and development takes place in dialogue and interaction with other people. In this way, language is an important communication tool when it comes to working with relations in the classroom. Furthermore, the studies theory describes a central aspect related to the concepts of learning environment and relations. Relations between people are the connector of a social system. The classroom is considered in this context, as a social system where the students are continuously interacting with the teacher and fellow students. However, the background for this study is directed at the teacher’s responsibility for the relations within the classroom. The teacher’s most central role is about conditions that the teacher themself can influence: their own professionalism, teaching and communication with the students (Nordahl, 2014). To clarify this thesis issue, this study uses qualitative research. The collection of data has taken place through in-depth interviews of teachers, where I have sought insight into phenomena related to views and perspectives in accordance with working with relations. This analysis shows how teachers talk about their work with relations and communication in the classroom. The answers to the research questions describe interaction between the parties in the classroom as central to the work with relations. The analysis shows that teachers emphasize learning as a social process, and describes social competence in the student group as central. Furthermore, the analysis highlights the importance of how the teacher communicates and articulates to individual students. However, this is important for the whole experience of the learning environment. In this way, feedback and student conversations are central for the relations the teacher facilitates in the classroom. Through dialogue with the students, the teacher with authotity, can make sure to help the students futher in their development process. The analysis illustrates how teachers describe students’ different needs for degree of attention and follow up, as a factor that affects the work with relations in the classroom.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTilrettelegging av læringsmiljø - En kvalitativ studie av hvordan lærere arbeider med å skape relasjoner i klasserommet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel