Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFiring, Kristian
dc.contributor.authorNordgård, Kenneth
dc.date.accessioned2021-10-21T18:20:17Z
dc.date.available2021-10-21T18:20:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:86094645:26779709
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824719
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Denne masteren har til hensikt å avdekke sammenhengen mellom utøvd lederskap, og resultater på ulike nivå. Gjennom fokus på verdier, holdninger og relasjoner, både mellom voksne og elever, men også mellom voksne i et profesjonsfellesskap. Bakgrunnen er egne erfaringer som skoleleder, hvor jeg ønsker å se tilbake på noen av fokusområdene vi har hatt på egen enhet de siste årene, og avdekke om det er noe vi har lyktes med, eventuelt om det er noe vi ikke har lyktes med. Studien skal sette fokus på konteksten den er gjennomført i. Problemfomulering: Studiens problemstilling dreier seg om verdibasert relasjonsledelse i en målstyrt virkelighet, altså hvordan man som leder skal lykkes med å oppnå formelle resultatkrav gjennom å lede med verdier og relasjoner som bakteppe. Metode: Forskningen er utført som en kvalitativ etnografisk casestudie, hvor hovedmetoden er intervju av ansatte ved enheten som empirisk grunnlag, samt noe tallmateriale som fremlegges som del av kontekstens innramming. Resultat: Studien kan påvise en tallfestet effekt på resultater på kort sikt, og et godt forankret eierskap til tilnærmingen fra et ansatteperspektiv. Konklusjon: I gitte kontekst har verdibasert relasjonsledelse god effekt både for ansatte og elever, og under de riktige forutsetninger i lignende kontekst kan metoden og fokuset være relevant. For større enheter og mer omfattende kontekst må man gå dypere inn på perspektiver rundt distribuert ledelse og forankring i flere ledd.
dc.description.abstractAim of the study: The thesis aims to document the correlation between leadership, and results on different levels, through focussing on values, attitudes and relations, both between adults and students, and adults in a professional collaboration. The background is my own experience as a principal, whereas I want to look back at some of the development areas we have had at our schools in later years, to discover areas of success, and potential areas for further development. The study focusses on the context in which it is conducted. Issue: The issue of leadership based upon values and relational leadership in a results-based reality is raised, and how leaders can succeed in reaching set goals value-based and relational leadership as a backdrop. Method: Research is conducted as a qualitative ethnographic case-study, where the main method is conducting interviews with employees at the main emirical basis, in addition some numbers regarding results will be put forward as part of the context. Results: The study can document a factual effect on results short-term, and an employee-based ownership to the style of development. Conclusion: In the context given, value-based relational leadership has an effect on both students and staff, and under the right circumstances in a similar context the method and approach could be relevant. For larger schools and a wider context one would need to delve deeper into the perspective of distributional leadership and more chains of assuming ownership to the methods.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdibasert relasjonsledelse i en målstyrt virkelighet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel