Show simple item record

dc.contributor.advisorKnotten, Vegard
dc.contributor.advisorHansen, Geir Karsten
dc.contributor.authorAksnes, Gyri Westgaard
dc.contributor.authorEggan, Margrethe Køhler
dc.date.accessioned2021-10-21T18:10:14Z
dc.date.available2021-10-21T18:10:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85501978:52203663
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824638
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å kunne bidra til ny kunnskap om sirkulær økonomi i byggebransjen og hvilken sentral rolle prosjekteringsledelsen kan ha for å støtte opp om dette. På bakgrunn av dette har denne problemstillingen blitt formulert: “Hvordan kan prosjekteringsledelsen legge til rette for sirkulær økonomiske byggeprosjekter?”. Problemstillingen blir besvart gjennom fire ulike forskningsspørsmål, som har til hensikt å kartlegge hvordan sirkulær økonomi defineres i dagens byggebransjen, hva som kjennetegner et sirkulært økonomisk byggeprosjekt, prosjekteringsledelsens betydning, samt bransjens barrierer og drivere for sirkulær økonomi. For å se problemstillingen i lys av tidligere forskning, ble det først gjennomført en litteraturstudie. Det teoretiske rammeverket i oppgaven er tilknyttet fagområdene sirkulær økonomi, prosjekteringsprosessen og prosjekteringsledelse. Rammeverket og funnene legger grunnlaget for å svare på problemstillingen og de fire forskningsspørsmålene. Funnene i masteroppgaven er innhentet gjennom en kvalitativ forskningsprosess, ved å studere fem ulike caser. Det har blitt gjennomført 12 semistrukturerte dybdeintervjuer med ulike aktører og interesseorganisasjoner som har hatt fokus på sirkulær økonomi i byggeprosjekter. Funnene fra intervjuene ble videre diskutert og sett opp mot det teoretiske rammeverket. Masteroppgaven konkluderer med at sirkulær økonomi er en ny tankegang i byggebransjen. Mangel på kunnskap, en entydig definisjon og få pilotprosjekter gjør det vanskelig å stille krav i tidligfasen. Prosjekteringsledelsen kan legge til rette for sirkulær økonomiske byggeprosjekter ved å optimalisere prosessen. Funnene viser at det er behov for en ny fase i prosjekteringen, materialsøk og ombruksprosjektering. For å kunne ta de riktige beslutninger om materialer og kostnader, vil det være viktig at prosjekteringslederen sørger for at relevant kompetanse, som miljøkoordinator og entreprenør er involvert i tidligfasen. Dette kan bidra til en mer helhetlig forståelse for prosjektet og felles mål, gjennom et godt tverrfaglig samarbeid. For å lykkes med samarbeidet og målene er det viktig at prosjekteringsledelsen sørger for god informasjonsflyt og håndterer prosjektets grensesnitt. Prosjekteringsledelsen må samtidig effektivisere prosessen gjennom å planlegge og sørge for at beslutninger blir tatt til riktig tid. Dette vil være spesielt viktig i sirkulær økonomiske byggeprosjekter hvor prosessen er iterativ, samt preget av uklare ansvarsoppgaver og avhengigheter. Bruken av rammeverket VDC blir anbefalt som en egnet arbeidsmetodikk for å lykkes med prosjekteringsledelse i sirkulær økonomiske byggeprosjekter.
dc.description.abstractThe purpose of this master’s thesis is to contribute to new knowledge about circular economy within the construction industry, with a focus on the design management. Based on this, the following problem statement has been formulated: “How can design management facilitate circular economic construction projects?”. The problem statement will be answered by looking at four research questions, which aim to identify how circular economy is defined in today’s construction industry, what characterizes a circular economic construction project, the importance of design management, and the industry’s barriers and drivers for circular economy. To answer the problem statement, a literature review has been conducted. The master’s thesis theoretical framework includes the following topics: circular economy, design process, and design management. The theoretical framework and findings provide the necessary foundation to answer the problem statement and research questions. The findings are gathered through a qualitative research process by studying five different cases. 12 semi-structured in-depth interviews have been conducted with different project members and interest organizations that have focused on circular economy in construction projects. The findings from the interviews are further discussed in the light of the theoretical framework. This master's thesis concludes that circular economy is a new way of thinking in the construction industry. Lack of knowledge, a clear definition and few pilot projects makes it difficult to set a clear direction for the project in the early phase. Design management may facilitate circular economic construction projects by optimizing the process. Findings indicate that there is a need for a new phase, material search and reuse design. To make the right decisions about materials and costs, it will be important for the design manager to ensure that relevant expertise, such as environmental coordinator and contractor, is involved in the early phase. This can contribute to a more holistic understanding of the project through interdisciplinary collaboration. To succeed with the collaboration and the set goals, it is important that the design management ensures a good flow of information and handles the project's interface well. At the same time, the design management must plan for an effective process by ensuring that decisions are made at the right time. This will be especially important in circular economic construction projects where the process is iterative, as well as characterized by unclear responsibilities and dependencies. The use of VDC is recommended as a framework for the design management to succeed with circular economy in construction projects.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProsjekteringsledelse i sirkulær økonomiske byggeprosjekter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record