Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.advisorStøre-Valen, Marit
dc.contributor.authorHansen, Morten
dc.contributor.authorHovland, Sven
dc.date.accessioned2021-10-16T17:19:51Z
dc.date.available2021-10-16T17:19:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83437241:35124852
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823485
dc.description.abstractTema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven rettes mot well-being begrepet, og hva som må foreligge for at leietakere og eiere av næringsområder skal oppnå well-being. For å avklare begrepet well-being ses det nærmere på kvalitetene i prosjekter hvor respondentene i prosjektene definerer hva well-being innebærer for dem. Det har i tillegg blitt sett nærmere for brukermedvirkningsprosesser som utføres av byggeier for å tilpasse sine prosjekter til fremtidige leietakere. For å bekrefte eller avkrefte hypotesen for oppgaven er det satt opp tre forskningsspørsmål som setter rammene for denne oppgaven. Resultatene i denne rapporten er innhentet gjennom bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Det har blitt gjennomført 10 strukturerte dybdeintervjuer med aktører fra ulike eiendomsutviklingsselskap, interesseorganisasjoner, arkitekt og leietakere av næringsbygg. Planen var opprinnelig å gjennomføre to spørreundersøkelser til henholdsvis eier- og leietaker av næringsbygg. På bakgrunn av en dårlig oppslutning på spørreundersøkelsen til leietakere ble denne er erstattet av tre strukturerte dybdeintervjuer på leietakersiden. Resultatene fra forskningsprosessen har blitt drøftet og analyser opp mot det teoretiske rammeverket. Det har blitt avdekket interessante funn opp mot de fleste forskningsspørsmålene. Funn viser at begrepet well-being for leietaker og eier i et knutepunkt er to forskjellige ting. Dette dreier seg først og fremst for perspektivet for well-being hvor eier er bundet og forpliktet i form av offentlig regler, lover og føringer som regulerer driften og har virkning inn på egenskapene som ilegges et prosjekt. For leietakerne er well-being de egenskapene ved bygget som leietakeren kan dra fordel av, og som virker positivt inn på driften til virksomheten. Funnene viser også at selv om bransjen synes medvirkningsprosesser i tidligfase er viktig for et vellykket prosjekt, så er den felles oppfatningen i bransjen at prosessen er tidkrevende, og at det er utfordrende å få inn brukerne tidlig nok i prosjektet. Medvirkningsprosessen blir ofte lite prioritert, og i mange tilfeller utført for sent til at byggeier får noe reell verdi av medvirkningen. Denne rapporten har fremmet forlag om hvilke tiltak og organisering som må til for at brukermedvirkningen skal bli utført til riktig tid og gi reell merverdi for prosjekteierne i samfunnet. Et veldig dagsaktuelt tema i oppgaven er hvilken innvirkning pandemier og terror har for begrepet well-being. Funnene i forskningsprosessen viser at kriser som pandemier og terror ikke har noe stort fokus i bransjen. Selv om flere respondenter tror følgende av Covid-19 pandemien vil resultere i en endring i arealbehov, vil ikke denne endringen være markant. Funnene viser at bærekraftige funksjoner i prosjekter vil påvirkes i form av forsterkning av enkelte av de bærekraftige faktorene, men også bortfall. Når en av de bærekraftige dimensjonene i egenskapene til prosjektet bortfaller vil dette påvirke well-being for prosjektet sett under ett. Funnene i oppgaven peker i den retning av at egenskapene som danner grunnlaget i well-being først og fremst finnes i kvalitetene i bygget. Basert på svarende fra respondentene i dybdeintervju og spørreundersøkelse viser at egenskapene og verdien av en godt organisert fasilitetsstyring tillegges lite verdi i prosjektene.
dc.description.abstractThe topic of the thesis deals with whether user participation in the early phase of a hub is necessary to achieve «well-being» over time. The theme and hypothesis in the thesis were designed in collaboration with the supervisor. The focus of the thesis is on the concept of well-being, and what qualities must be available for tenants and owners of business areas to achieve well-being. To clarify the concept of well-being, a closer look is taken at the qualities of projects where the respondents in the projects define what well-being means to them. In addition, user participation processes carried out by the building owner to adapt their projects to future tenants have been looked at in more detail. To confirm or disprove the hypothesis for the thesis, three research questions have been set that set the framework for this thesis. The results of this report have been obtained by using qualitative and quantitative research methods. 10 structured in-depth interviews have been conducted with participants from various real estate development companies, interest organizations, architects, and tenants of commercial buildings. The plan was originally to conduct two surveys of the owner and tenant of business premises, respectively. Due to poor participation for the tenants 'survey, this was replaced by three structured in-depth interviews on the tenants' side. The results from the research process have been discussed and analysed against the theoretical framework. Interesting findings have been uncovered in relation to most research questions. Findings show that the concept of well-being for tenant and owner in a hub are two different things. This concerns first and foremost the perspective of well-being where the owner is bound and obliged in the form of public rules, laws and guidelines that regulate operations and influence the characteristics imposed on a project. For the tenants, well-being is the qualities of the building that the tenant can benefit from, and which have a positive effect on the operation of the business. The findings also show that although the industry thinks participation processes in the early phase are important for a successful project, the common perception in the industry is that the process is time consuming, and that it is challenging to get users into the project early enough. The participation process is often given little priority, and in many cases carried out too late for the building owner to receive any real value from the participation. This report has presented solutions on what measures and organization are needed for user participation to be carried out at the right time and provide real value for project owners in the society. A very current topic in the thesis is the impact of pandemics and terrorism on the concept of well-being. The findings in the research process shows that crises such as pandemics and terrorism do not have a major focus in the industry. Although several respondents believe that the consequences of the Covid-19 pandemic will result in a change in space requirements, this change will not be significant. The findings show that sustainable functions in projects will be affected in the form of reinforcement of some of the sustainable factors, but also losses. When one of the sustainable dimensions in the properties of the project disappears, this will affect the well-being of the project. The findings in the thesis point in the direction that the qualities that form the basis of well-being are first and foremost found in the qualities of the building. Based on responses from the respondents in in-depth interviews and surveys show that the characteristics and value of a well-organized facility management are given little value in the projects.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBrukermedvirkning i tidligfase for og oppnå well-being
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record