Show simple item record

dc.contributor.advisorLau, Albert
dc.contributor.advisorHandstanger, Christine
dc.contributor.authorMalvik, Marie Husum
dc.date.accessioned2021-10-03T16:40:14Z
dc.date.available2021-10-03T16:40:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80614265:15528388
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787257
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven omhandler planlegging og drift av godstransport og terminaler for omlasting mellom veg og jernbane, et dagsaktuelt og interessant tema. Det er forventet en økning i person- og godstransporten frem mot 2050 og for å møte denne veksten og utviklingen vil det være behov for å utnytte ny og eksisterende infrastruktur på best mulig måte. Formålet med oppgaven har vært å øke kunnskapen om hvordan godstransport på jernbane kan forbedres og benyttes i større grad enn i dag. Oppgaven består av to hoveddeler. For det første ble det gjennomført en bred kartlegging av dagens største utfordringer med et spesifikt fokus på terminaler. Her ble det funnet at terminaler og linjer er så sammenknyttet at det er nødvendig å vurdere dem sammen. En av dagens hovedutfordringer ble funnet til å være prioritering mellom person- og godstog, og dette ble valgt å studere videre. For det andre ble en detaljert studie av hvordan fremføringstid vil påvirke etterspørselen etter godstransport på jernbane. Fremføringstid er en parameter brukt for å beskrive prioritering, og for å evaluere dette ble ulike gjennomsnittlige kjørehastigheter brukt for å estimere etterspørselen for årene 2018, 2030 og 2050. Terminaler er interssante å studere da disse representerer plasser der overføring mellom jernbanevogner og lastebiler kan skje, og fordi disse har blitt pekt på som en av dagens største flaskehalser for videre utvilking og vekst innen godstransport på markedet. Utfordringer her en av hovedårsakene til hvorfor jernbanen ofte blir nedprioritert til fordel for andre transportmåter. Fremføringstid er en viktig faktor for etterspørselen etter godstransport på jernbane, og er derfor også interessante å studere. Med de pågående trendene og ambisjonene med å øke frekvensen for passasjertog vil dette potensielt bli enda mer utfordrende i fremtiden enn hva det er i dag. Et litteraturstudie ble gjennomført for å etablere et grunnlag for oppgaven, og videre ble dybdeintervjuer og simuleringer i NGM brukt for å besvare oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Dybdeintervjuer ble brukt for å kartlegge dagens største utfordringer, samt å samle forslag til endringer og forbedringer fra erfarne fagfolk med ulike perspektiver. Fremføringstid og prioritering i ruteplanlegging ble funnet som en av de største utfordringene, og dette ble valgt å analysere videre i detalj. Simuleringer i NGM ble brukt til å undersøke hvordan fremføringstid påvirker etterspørsel etter godstransport på jernbane, og dermed attraktiviteten og konkurranseevnen sammenlignet med andre transportmåter. Resultatene fra studien viste at godstransport på jernbane står i en vanskelig situasjon i dag med flere utfordringer, både når det gjelder infrastruktur, drift, organisering, kunnskap, og økonomi. Tilnærminger og tiltak for å møte disse utfordringene ble foreslått. Fremføringstiden for et godstog ble funnet å ha innflytelse og påvirkning for de fleste markeder, spesielt for stykkgods. Innflytelsen viste seg å være mest markant for strekninger der det er høy konkurranse mellom veg og jernbane. Nøkkelord: Godstransport på jernbane, Intermodal godstransport, Intermodale terminaler, Fremføringstid, Prioritering i ruteplanlegging
dc.description.abstractAbstract This thesis considers the planning and operation of intermodal freight transport and road-rail terminals, which is a highly present, interesting, and discussed topic. The passenger and freight transport in Norway has been predicted to grow considerably towards 2050, and to meet this growth the capacity of both new and existing infrastructure must be utilized in the best possible way. The main and overall goal of the thesis has been to increase the knowledge of how railway freight transport can be improved and utilized to a higher degree. The thesis consists of two main parts. First, a broad approach was taken to map current challenges with a specific focus on terminals. Here it was established that terminals and lines are so closely connected that they have to be considered together. One of the main challenges was identified as prioritization in timetabling, and this was chosen to be studied further. Second, a detailed study of how performance time will influence the demand for railway freight transport was analyzed. Performance time is a parameter used to represent prioritization, and to evaluate this different average travel speeds were used to estimate demand for the years 2018, 2030, and 2050. Terminals are of interest to be studied, as these represent places where transshipment between rail wagons and trucks can happen and have previously been pointed out as one of the major bottlenecks for further development and growth in the railway freight market. They are also one of the main reasons why rail is often deprioritized in favor of other transport modes. Performance time is an important factor for the demand for railway freight transport, and therefore also interesting to study. With the current trends and ambitions to increase the frequencies of passenger trains, this can become an increasing challenge in the future. A literature review was conducted to establish a foundation for the study, and further both in-depth interviews and simulation in the national freight model, NGM, were used to approach the thesis goals and to answer the research questions. The interviews were used to map out the main challenges for the current situation and to collect suggestions for measures and improvements from experienced people with a variety of perspectives. One of the main challenges was identified as prioritization in timetabling, which was further studied in detail. Simulations in NGM were used to study how performance time, and hence prioritization, will influence the demand for railway freight transport. This can again be used to evaluate the attractiveness and competitiveness of railway compared to other transport modes. The results from the study showed that freight transport on railways currently faces many challenges related to infrastructure, operation, organization, knowledge, and economy. To meet these challenges different measures were proposed. A change where freight trains are prioritized higher would reduce their travel time, and could hence help transfer more freight towards more environmentally friendly modes. The effects of performance time were found to be present for most freight markets, especially general cargo. The impact was most prominent at stretches where there is a high competition between road and railway. Keywords: Railway freight transport, Intermodal transport, Intermodal terminals,Performance time, Prioritization in timetabling
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleIntermodal Freight Transport in Norway - A Study of Terminals and Railway Performance Time
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record