Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIsaksen, Lasse Skogvold
dc.contributor.authorBerg, Christine Kabura
dc.date.accessioned2021-09-28T18:48:39Z
dc.date.available2021-09-28T18:48:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529906:35574820
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785798
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å få en dypere forståelse for hvordan en sosialarbeider kan hjelpe barn og unge med å bygge resiliens i en barnevernssak. Bakgrunnen for dette er å rette fokuset på ressursene barnet har til tross for de vanskelige omstendighetene. Metoden som er benyttet for å oppnå dette er litteratursøk og betraktes som en kvalitativ tilnærming. Dette har blitt gjennomført ved å søke opp relevante begreper på internettets søkemotorer samt referanselister i fagbøker. Barnets omsorgssituasjon er komplekst og må derfor undersøkes og jobbes med på både individ-, familie-, og samfunnsnivå. Resiliens utforskes ved å måle risiko- og beskyttelsesfaktorer i omsorgssituasjonen. Funn fra teorien viser at desto flere beskyttelsesfaktorer barnet har i livet, jo større er sjansene er det for at barnet kan bygge resiliens. Sentrale faktorer for å oppnå dette er at barnet har muligheten til å bygge en god selvfølelse, trygge relasjoner og en gruppetilhørighet. Når sosialarbeideren likesidet fokuserer på å styrke ressursene barnet allerede har og på å minimere risikoen, er utgangspunktet for å hjelpe barnet med å bygge resiliens større. I tillegg til å styrke de eksisterende beskyttelsesfaktorene, kan barnevernstjenesten iverksette hjelpetiltak for å øke sannsynligheten for å fremme barnets resiliens.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of how a social worker can help children and youth to build resilience in a children’s welfare case. The reason I have chosen this topic is to focus more on the resources the child has despite the difficult circumstances. To examine this problem, literature search, which is considered a qualitative approach, has been used. This has been done by searching for relevant terms on the internet's search engines as well as reference lists in literature books. The child's care situation is complex and must therefore be investigated and worked on at all levels such as individual, family and societal. Resilience is measured in risk and protective factors. The results implicate that the more protective factors the child is exposed to, the greater the chances are that the child can build resilience. Key factors in achieving this includes that the child has the opportunity to build good self-esteem, secure and healthy relationships and a group affiliation. When the social worker focuses on strengthening the resources the child already holds, and on minimizing the risk its exposed to, the starting point for helping the child to build resilience is greater. In addition to strengthening the existing protective factors, the child welfare service can implement remedial measures to increase the likelihood of promoting the child's resilience.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleResiliens i Barnevernet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel