Show simple item record

dc.contributor.advisorEllefsen, Cecilie
dc.contributor.authorLarsen, Martin Eltvik
dc.date.accessioned2021-09-28T18:47:26Z
dc.date.available2021-09-28T18:47:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79529603:34393636
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785749
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFor noen ungdommer med alvorlige atferdsvansker eller ungdom utsatt for omsorgssvikt, blir opphold på barnevernsinstitusjon en del av ungdomstiden. Hensikten med et institusjonsopphold er at ungdommene skal få bedre forutsetninger til å møte forventninger og normer i samfunnet, og denne oppgaven ser på hvilke betingelser som bør ligge til grunn og hva som skal til for at barnevernsinstitusjonen kan bidra til det. Valgt problemstilling for å finne svar på dette er: Hvordan fremme god utvikling hos ungdom i barnevernsinstitusjon gjennom relasjonsarbeid og miljøterapi? Dette er en teoretisk oppgave som ved hjelp av forskning, rapporter, lovverk og relevant litteratur med utgangspunkt i litteratursøk, belyser og drøfter ulike tema som har relevans for valgt problemstilling. For å fremme god utvikling hos ungdommer i barnevernsinstitusjon, viser denne oppgaven at voksne er helt avhengig av en god relasjon til ungdommene for å kunne hjelpe. De voksne må by på seg selv, være empatiske og anerkjennende ovenfor ungdommene for å få en god relasjon. Like viktig er det å være robust og tåle å bli truet og avvist. Å få en god relasjon vil være tidkrevende, så man må være tålmodig da mange ungdommer har dårlige relasjonelle erfaringer med og mistillit til voksne. Ved å ha tilfredsstillende relasjonskompetanse og personlig kompetanse, kan de voksne med bruk av systematisk miljøterapi gi muligheten til å fremme god utvikling, ved å legge til rette og påvirke miljøet i institusjonen. Det bør være en balanse mellom «hverdagslige» aktiviteter og mer systematiske miljøterapeutiske innslag i institusjon, og derfor bør de voksne bruke de fleste situasjoner til utvikling og endring, ved å tenke miljøterapeutisk. Mangler dette, risikerer man å ha mange ungdommer plassert på oppbevaring i barnevernsinstitusjon uten et endrings- og utviklingsorientert systematisk innhold i hverdagen.
dc.description.abstractFor some youths with severe behavioral difficulties or youths exposed to neglect, staying in a child welfare institution becomes part of their adolescence. The purpose of an institutional stay is for the youths to have better conditions to meet expectations and norms in society, and this paper looks at what conditions should be the basis and what it takes for the child welfare institution to be able to contribute to it. Selected issue to answer is therefore: How to promote good development among youths in child welfare institution through relationship work and environmental therapy? This is a theoretical assignment which, with the help of research, reports, legislation, and relevant literature based on literature search, sheds light on and discusses various topics that are relevant to the chosen issue. In order to promote good development among youths in child welfare institutions, this thesis shows that adults are completely dependent on a good relationship with youths in order to help. The adults must offer themselves, be empathetic and appreciative to have a good relationship. Equally important is being robust and enduring being threatened and rejected. Getting a good relationship will be time consuming, as many youths have bad relational experiences with and distrust of adults. By having satisfactory relational competence and personal competence, the adults can by use of systematic environmental therapy provide the opportunity to promote good development, by facilitating and influencing the environment in the institution. There should be a balance between "everyday" activities and more systematic environmental therapeutic elements in the institution, and therefore the adults should use most situations for development and change, by thinking environmentally therapeutic. If this is lacking, there is a risk of having many youths placed in custody in a child welfare institution without a change- and development-oriented systematic content in everyday life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEndrings- og utviklingsarbeid i barnevernsinstitusjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record