Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIacono, Roberto
dc.contributor.authorSkjønstad, Linda
dc.date.accessioned2021-09-28T18:44:32Z
dc.date.available2021-09-28T18:44:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56776074:21666872
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785645
dc.description.abstractAntall barn og familier som faller inn under fattigdomsgrensen har vært økende i Norge det siste tiåret. Som sosialarbeider har man et ansvar for å hjelpe marginaliserte individer og grupper som opplever fattigdom og andre former for ekskludering. Livet til barn og unge blir påvirket av å vokse opp i fattigdom, og jeg ønsker derfor å utforske hvilke konsekvenser det kan ha å vokse opp i en lavinntektsfamilie i Norge. Fattigdomsproblematikken vil bli drøftet etter problemstillingen; Hvilke konsekvenser kan det ha for barn og unge å vokse opp i fattigdom?» Jeg har drøftet dette etter fire områder der det kan ha konsekvenser for barn. Jeg har sett på hvordan fattigdom påvirker skoleprestasjon til barn og unge, samt trivsel på skolen. Jeg har også sett på konsekvenser det kan være for barn i forhold til bolig og nærmiljø, helse/psykisk helse og fritidsaktiviteter. Det blir også presentert teori om risiko-og beskyttelsesfaktorer fordi barn som vokser opp i familier med lavinntekt ofte er utsatt for flere risikofaktorer. Oppgaven er en litteraturstudie som vil si at metoden har vært litteratursøk. Noen hovedfunn i oppgaven er at sosioøkonomiske forhold kan påvirke elevers muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og i arbeidslivet, samt trivsel på skolen. Barn som vokser opp i fattigdom har også større risiko for få både fysiske og psykiske helseplager på kort og lang sikt. Det kommer også frem at en stor andel av befolkningen i Norge eier bolig, men at familier med vedvarende lavinntekt har større sannsynlighet for å ikke eie bolig. Blant dem blir det oftere rapportert om trangboddhet og at det er veldig uforutsigbart for familiene på grunn av hyppigere flyttinger. Det kommer også frem at barn i lavinntektsfamilier i mindre grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter enn andre barn.
dc.description.abstractThe last decade there has been an increase in children and families in Norway that falls below the poverty line. Social workers have a responsibility to help marginalized individuals and groups that suffer from poverty. Children’s lives are affected by growing up in poverty and in this thesis, I want to take a closer look on the consequences of growing up in a low-income family in Norway. The problem of growing up in a low-income family will be discussed around; What consequences can it have for children and young people to grow up in poverty? I have discussed this within four areas, I have looked at how it affects school performances for children, as well as well-being at school. I have also looked at the consequences it can have for children in relation to housing and communities, health/mental health and leisure activities. I have also presented a theory about risk- and protective factors because children who grow up in low-income families are often exposed to several risk factors. This is a literary study where literature search has been the principal method. Some main findings are that socioeconomic conditions can affect students’ opportunities to succeed in education and in their future work life, as well as well-being at school. Children growing up in poverty are also at greater risk of getting both physical and mental health problems. A large proportion of the population in Norway owns housing, but low income-families are more likely to not own housing. Among them there is more often reported about problems such as small apartments and unpredictable lives because of more frequent relocations. It also appears that children in low-income families participate less in organized leisure activities than other children.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEn barndom preget av fattigdom. Konsekvensene av å vokse opp i en lavinntektsfamilie i Norge.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel