Show simple item record

dc.contributor.advisorSetten, Gunhild
dc.contributor.authorKvåle, Emma Kastnes
dc.date.accessioned2021-09-28T17:54:17Z
dc.date.available2021-09-28T17:54:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56114696:4761400
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785188
dc.description.abstractSamfunnssikkerhet og beredskap er av flere grunner svært aktuelt i dag. Blant annet står klimaendringer og en endret sikkerhetspolitisk situasjon sentralt, da det er en rekke uønskede hendelser som kan inntreffe som en følge av disse utviklingstrendene. Slike hendelser kan være flom, skred, krig, forsyningskrise eller langvarige strømbrudd både som følge av cyberangrep eller storm. Masteroppgavens konkrete utgangspunkt er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin årlige kampanje «Du er en del av Norges beredskap». Mer spesifikt søker oppgaven å belyse hvordan et utvalg studenter i Trondheim reflekterer rundt spørsmål knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Videre settes studentenes refleksjoner inn i en større kontekst, for å undersøke hvilken betydning et stort antall studenter kan ha for Trondheim sin samfunnssikkerhet og beredskap. Følgende to problemstillinger er besvart: «Hvordan oppfatter et utvalg studenter i Trondheim sin egenberedskap, risiko og sårbarhet gitt en krisesituasjon?» og «Hvilken betydning oppfatter studentene at den gruppen de tilhører kan ha for Trondheim kommunes beredskap gitt en krisesituasjon?». Kvalitative intervju er benyttet for å besvare problemstillingene. I Trondheim har hver femte innbygger status som student. Mange studenter vil ha en unik livssituasjon relativt til eldre, etablerte innbyggere i lønnet arbeid. Oppgaven argumenterer for at studentenes egenberedskap kan sies å være relativt dårlig som følge av deres ressurser, bosituasjon, livsstil og mangel på erfaring med krisehåndtering. Videre er studentene unge og har god helse, noe som vil være positivt med tanke på overlevelse i en eventuell krisesituasjon. Studentene oppfatter ikke seg selv som særlig sårbare, til tross for mangler i egenberedskapen som kan være kritiske ved eksempelvis langvarig bortfall av strøm. Dette kan forklares med utgangspunkt i deres lave risikopersepsjon, som er påvirket av deres store tillit til myndigheter, deres unge alder og gode helse, samt lite erfaring med kriser. Videre finner oppgaven at studentene tror at studentgruppen i Trondheim vil være dårligere stilt i en krisesituasjon med utgangspunkt i manglende erfaring og ressurser generelt, men at deres alder og gode helse veier opp for dette. De mener videre at en stor studentgruppe vil være positivt for Trondheim kommune fordi studenter trolig vil ha stor vilje og evne til å hjelpe og bidra med praktisk og psykososial støtte til de som trenger det. Samlet sett er vurderingen at en stor studentgruppe vil være positivt for kommunen i en krisesituasjon, og at denne effekten vil forsterkes dersom kommunen gjør tiltak for å organisere studentene i en krisesituasjon.
dc.description.abstractCivil protection and emergency preparedness are topics of high relevance today. For instance, ongoing climate change and a rapidly changing global security situation lay grounds for a variety of unwanted events. Such unwanted events could be a prolonged power outage due to cyber-attacks or storms, as well as floods, landslides, wars, or supply crises. This master’s thesis is based on the Norwegian Directorate for Civil Protection’s annual campaign “You are part of Norway’s emergency preparedness”. More specifically, the assignment seeks to understand a selection of students’ reflections on questions regarding civil protection and emergency preparedness. Furthermore, these reflections are put in a larger context to address what significance a large number of students could have for Trondheim municipality’s civil protection and emergency preparedness. The following two research questions are answered: “How does a selection of students in Trondheim perceive their own emergency preparedness, risk and vulnerability if a crisis were to occur?” and “What significance do the students believe that the group they belong to could have for Trondheim municipality’s emergency preparedness if a crisis were to occur?”. Qualitative interviews are used to answer the research questions. One in five residents in Trondheim is a student. Many of these have a unique life situation in comparison to established adults in payed employment positions. This assignment argues that the emergency preparedness of students will be relatively poor due to their housing situation and lifestyle, but also due to their lack of resources and experience with crisis management. Nevertheless, students’ youth and good health provide them with an advantage in terms of surviving a disaster. The students do not consider themselves vulnerable if faced with a crisis, despite deficiencies in their emergency preparedness that could possibly be critical if they were faced with a prolonged power outage. This can be explained on the basis of their low risk perception, which is affected by their lack of experience with crises, trust in government’s handling of crises, as well as their young age and good health. The assignment further finds that the informants believe students in general are disadvantaged during a crisis due to lack of experience and resources in general, but they argue that their good health makes up for these disadvantages. Nevertheless, they argue that a large number of students would be beneficial to Trondheim municipality overall, as students likely have a strong desire to contribute in various ways during a crisis. Furthermore, the students say that their group’s contribution should be organized by the municipality to be as effective as possible.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleUforberedt, men ikke sårbar? - Trondheimsstudenter om sin egenberedskap, sårbarhet og betydning i en krisesituasjon
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record