Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWollan, Gjermund
dc.contributor.authorKleftås, Stian Heggli
dc.date.accessioned2021-09-28T17:53:58Z
dc.date.available2021-09-28T17:53:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56116120:37910162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785182
dc.description.abstractNorsk økonomi er i endring, og regional verdiskaping kommer til å spille en viktig rolle i årene som kommer. Vi må både bli mer digitale og utvikle nye løsninger for et mer bærekraftig samfunn, som i mindre grad er avhengig av inntektene fra oljen. Regjeringens mål om å øke verdiskapingen danner bakteppet for en nasjonal innsats, hvor de ulike regionene bidrar med ulik kompetanse, kunnskap og potensial for kommersielle løsninger. For å nå disse målene tar regjeringen i bruk virkemiddelapparatet, og gir støtte til innovasjonsaktivitet gjennom for eksempel Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA – Selskapet for industrivekst. Helgeland er en region i Nord-Norge med lange tradisjoner innen blant annet havbruk, industri og reiseliv, som kan spille en viktig rolle i regjeringens mål om økt verdiskaping. I denne studien har jeg derfor sett nærmere på Kunnskapsparken Helgeland og deres rolle som innovasjonsselskap i det regionale innovasjonssystemet. Gjennom en empirisk studie av Kunnskapsparken Helgeland har jeg sett nærmere på hvordan de bistår nye virksomheter og etablert næringsliv i innovasjonsprosessen, hvordan de bruker nettverk for å skape samspill mellom aktørene i innovasjonsprosessen, og hvordan de bidrar til økt verdiskaping i det regionale innovasjonssystemet. I studien fant jeg ut at Kunnskapsparken Helgeland skaper samspill både internt mellom satsningsområdene og i møte med aktører i innovasjonssystemet. Ved å kunne tilby flere ulike tjenester og ressurser fra virkemiddelapparatet i kombinasjon med å koble sammen aktører, utvikle kunnskap og kompetanse, og synliggjøring av innovasjonsaktiviteter bidrar Kunnskapsparken Helgeland i utviklingen av det regionale innovasjonssystemet på Helgeland.
dc.description.abstractThe Norwegian economy is changing, and regional value creation will play an important role in the years to come. We must become more digital and develop new solutions for a more sustainable society, to create an economy which depends less on oil revenues. The Norwegian government's goal of increasing value creation is the backdrop for a national effort, where the regions contribute by developing and applying different types of expertise and knowledge to create commercial solutions. To achieve these goals, the government is using policy instruments, and provides support for innovation activity through, but not limited to; Innovation Norway, the Research Council of Norway and SIVA - Industrial Development Corporation of Norway. Helgeland is a region in Northern Norway with long traditions in aquaculture, industry and tourism, which can play an important role in the government's goal of increased value creation. In this study, I have therefore looked at Kunnskapsparken Helgeland and their role as an innovation company in the regional innovation system. Through an empirical study of Kunnskapsparken Helgeland, I have looked closer at how they assist new businesses and established businesses in the innovation process, how they use networks to create interaction between the actors in the innovation process, and how they contribute to increased value creation in the regional innovation system. In the study I found that Kunnskapsparken Helgeland combine their focus areas for synergy effects, in addition to create interaction between actors in their network. By being able to offer several different services and resources from governmental policy instruments in combination with connecting actors, developing knowledge and expertise, and making visible innovation activities, Helgeland Knowledge Park contributes to the development of the regional innovation system on Helgeland.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleRegional inkubator - Kunnskapsparken Helgeland
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel