Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjørholt, Ingvild Hagen
dc.contributor.authorEinum, Elise Kristiane Mahle
dc.date.accessioned2021-09-28T17:53:13Z
dc.date.available2021-09-28T17:53:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76519029:15380094
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785164
dc.description.abstractFøremålet med denne masteroppgåva er å undersøkje kvifor litterære samtalar om biletbøker med vanskelege og tabubelagde tema, som seksuelle overgrep, kan vere verdifullt å trekkje inn i norskundervisinga i barneskulen. Eg ønskjer å sjå på grunnen til at slike litterære samtalar bør gjennomførast og korleis dei kan utførast. Eg skal difor gjere ein litterær analyse av ei biletbok, Blekkspruten av Gro Dahle og Svein Nyhus, med fokus på metaforbruk og symbolspråk, og sjå på korleis desse funna kan vere viktige og relevante for å gjennomføre ein litterær samtale om boka. For å vise at seksuelle overgrep er noko som skjer i samfunnet, og at det er eit tema som skulen bør og skal ta tak i, har førekomst og fakta blitt inkludert i innleiinga. Materialet for resten av oppgåva er henta inn frå teori om barnelitteraturen, der eg ser på korleis litteraturen har endra seg gjennom åra og korleis han er i dag. Eg har bruka biletbokteori, med fokus på lesaren si oppleving av den multimodale teksta, samt teori om biletboka sin eigenart. Teori om litterære samtalar har også blitt bruka, om korleis denne samtalen bør gå føre seg, og kva rolla til norsklæraren blir i dette. Eg har også sett på eventuelle fallgruver som kan oppstå ved å bruke Blekkspruten i undervisninga. Ei av dei kan blant anna vere at sterke reaksjonar kan oppstå i samtalen om seksuelle overgrep, og at elevar kan kjenne seg att i skildringa. Målet er difor ikkje å undervise eksplisitt om seksuelle overgrep, men heller fokusere på biletboka sin estetikk og unike form for meiningsskaping. Dei fleste barn har heldigvis ikkje erfaring med seksuelle overgrep, og etter drøftinga av analysen meiner eg at biletboka om seksuelle overgrep har noko å tilby alle elevar. I løpet av denne oppgåva har eg funne ut at biletboka om seksuelle overgrep kan gi moglegheiter til å snakke om seksuelle overgrep på ein implisitt måte som ikkje skremmer, gjennom å fokusere på illustrasjonane og verbalteksta sine metaforar og symbol. Gjennom den litterære samtalen om Blekkspruten kan elevane lære om kropp og kjensler, utan å snakke eksplisitt om seksuelle overgrep. I tillegg kan barna lære å sette seg inn i kjenslene og situasjonane til andre, som i Blekkspruten er ein fiktiv person. Sjølv om det er openbart for den vaksne lesaren at det er eit seksuelt overgrep som blir skildra i Blekkspruten, er boka full av tvitydige illustrasjonar og tekst, som opnar opp for mange ulike tolkingar og refleksjonar.
dc.description.abstractThe goal of this study is to research why literary conversations about picture books with difficult and taboo themes, such as sexual abuse, can be difficult to use and teach about in the classroom, and with young readers. I want to investigate why such literary conversations should be carried out, and how. With that in mind I am going to do a literary analysis of the picture book Blekkspruten by Gro Dahle and Svein Nyhus. The focus of the analysis will be on metaphors and symbols in both text and pictures, and how these can be important and relevant to include in a literary conversation about the book. To show that sexual abuse is something that is happening in the society, occurrence and facts has been included in the introduction. The material for the rest of this study is obtained from theory about children’s literature. I look at how this literature has changed over the years, and how it is today. I have also used general theory about picture books, but I have also focused on the readers’ experience of the multimodal text as well. I have included theory about literary conversations, how they should proceed and what role the teacher should have during the conversation. I have also looked at problems that can occur when using a picture book about sexual abuse in class. One of them can be that pupils have strong reactions to the story. Therefore, the goal is not to teach explicit about sexual abuse, but to focus on the picture books aesthetic qualities, and its unique way to communicate. Luckily, most children do not have experience with sexual abuse, and after discussing both pros and cons, I believe the picture book about sexual abuse has something important to offer to all pupils. By focusing on the illustrations and texts metaphors and symbols, I have found out that the picture book about sexual abuse can give opportunities to talk about sexual abuse in an implicit way, that does not scare. Through the literary conversation about Blekkspruten, the pupils can learn about boundaries related to their bodies, and they can learn more about their own and others feelings. By reading about a fictive persons problem, they get the opportunity to put themselves in their difficult situations, which can help young readers to become more empathetic. To the adult reader, it is clear that there is a sexual abuse that is being described in Blekkspruten. But due to its many ambiguous illustrations and text, it opens up to many interpretations and reflections.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleDen litterære samtalen om biletbok med seksuelle overgrep som tema: Ein studie av korleis biletboka Blekkspruten, med sin estetiske og skjønnlitterære kvalitet kan vere utgangspunkt for den litterære samtalen med dei yngste elevane, som vidare kan føre til meir openheit kring eit tabubelagt tema.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel