Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRapp, Anna Cecilia
dc.contributor.authorBakken, Katrine Fostervold
dc.date.accessioned2021-09-28T17:50:55Z
dc.date.available2021-09-28T17:50:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:76470587:46722432
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785101
dc.description.abstractImplementering av Kunnskapsløftet 2020 (LK20) på yrkesfaglige programområder står i fokus i denne masteravhandlingen. Jeg studerer hva som oppleves som barrierer og utfordringer for lærere i oversettelsen av LK20, eller det lærerne selv omtaler som fagfornyelsen, til klasseromspraksis. Formålet er å lokalisere barrierer knyttet til endringsarbeidet for å bidra til å peke på noen sentrale utfordringer som kan komme i slikt endringsarbeid. Tidligere forskning påpeker lite endring etter utviklingsarbeid i skolene, og dette begrunnes ofte i top-down styring. Fordi barrierer i henhold til utviklingsarbeid kan ha sine røtter på mange nivå i samfunnet, har jeg i denne studien valgt å se på LK20 som ide og dens reise til klasserommet. For å studere translasjon av LK20 i skolen og skolens endringsarbeid støtter jeg meg på teori om endringens faser fra Lewin, og teori om endring av skolekulturen ved Hargreaves restrukturering. Utfordringer og barrierer mot implementeringsarbeid på det individuelle nivå, knyttes opp mot læring i Illeris teori om læringens dimensjoner og barrierer. Forskningen er utført innenfor et fenomenologisk, konstruktivistisk paradigme og empirien er samlet gjennom flere gruppeintervjuer. Informantene er lærere som underviser på yrkesfag og skolens ledelse. Skolen er høsten 2020 i oppstartfasen av implementeringen av LK20. Jeg bruker teori og empiri abduktivt for å finne barrierer for endring av klasseromspraksis. På individnivå benytter jeg Illeris teori om læring som støtte i tolkning av min empiri. For tolkninger i den sosiale dimensjonen legger jeg til teori fra Lewin og Hargreaves. Som bakgrunnsteppe for all analyse og drøfting ligger Berger og Luckmann sin fenomenologiske forståelse om virkeligheten som sosialt skapt. Barrierer i denne studien innebærer alle utfordringer som oppstår på veien fra ide til utførelse av undervisning i yrkesfaglige klasserom. Studien avdekker flere barrierer: opplevd manglende medbestemmelse og støtte, ulik forståelse og opplevelse av begrepene i LK20, og hensikten med den. Det er ingen forskjell mellom fellesfaglærere og yrkesfaglærere når det kommer til uttrykt kunnskap om læreplanverkets idebakgrunn og innhold. Manglende relevant kompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogram kommer til uttrykk ved at fellesfaglærere ikke kjenner programområdet de yrkesretter mot, og noen yrkesfaglærere sier at de ikke er oppdatert innenfor lærefaget. Kompetanse om selve LK20 og bakgrunnen for den er også en barriere, og tilsammen kommer dette til uttrykk ved at lærerne ikke vet hva de praktisk skal endre i klasserommet, og hvorfor. Ved denne skolen er lærerne usikre på hva LK20 innebærer og de opplever ikke å ha en felles forståelse av innholdet i den. I denne studien avdekkes en sementering av LK06 i det lærere i liten grad har endret klasseromspraksisen.
dc.description.abstractThe implementation of Kunnskapsløftet 2020 (LK20) in vocational education and training (VET) is the focus of this master’s thesis. I study what barriers and challenges teachers may experience in translating LK20, or what the teachers themselves refer to as fagfornyelsen, into classroom practices. The aim is to localise barriers related to the change-driven work to identify central challenges in such work. Previous research shows little change following developmental work in schools, which is often explained as an effect of top-down management. Because barriers in relation to developmental work may have its roots in many layers of society, I have chosen to study LK20 as an idea and its journey into the classroom. To study the translation of LK20 into schools and into schools’ developmental work, I use Lewin’s theory on the process of change, and Hargreaves’ theories on educational change. Challenges and barriers in implementational work on an individual level is linked to learning through Illeris’ (2012) theory on the dimensions and barriers of learning. The research is carried out within a phenomenological and constructivist paradigm, while the empirical study took the form of several group interviews. The informants are VET teachers and the school management. The school is, during the autumn of 2020, in the process of initiating the implementation of LK20. I employ abductive reasoning on theories and empirical data to identify barriers that hinder change in the classroom. On an individual level I employ Illeris’ theory on learning to support interpretation of empirical data. For interpretations of the social dimension I use theories from Lewin and Hargreaves. Berger and Luckmann’s phenomenological approach towards reality as a social construction forms the basis of all analyses and discussion. In this study, barriers consist of all challenges that may occur on the path from idea to implementation of teaching in VET classrooms. The study reveals several barriers: perceived lack of influence in decision-making processes and lack of support, differing interpretations of the concepts in LK20, and its aim. There is no difference between those who teach VET and those who teach fellesfag (‘common subjects’) in relation to expressed knowledge on the curriculum’s founding ideas and content. A lack of relevant VET competence is evident where common subject teachers do not possess the VET-specific knowledge necessary to adapt common subjects to VET-specific requirements, while some VET teachers claim they are not up to date on their VET subject. Lack of competence on LK20 itself and its background is also a barrier, and this manifests in the fact that teachers do not know what changes are required in the classroom, and why. On this school, teachers are not sure what LK20 entails and there is a lack of a common understanding of its contents. This study shows a cementation of LK20 as teachers to a small degree have changed their classroom practices.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarrierer mot endring og atferd som størkner En studie av fagfornyelsens reise fra ide til klasseromspraksis
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel