Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNilssen, Trond Risto
dc.contributor.authorMathissen, Thomas Berge
dc.date.accessioned2021-09-28T17:47:16Z
dc.date.available2021-09-28T17:47:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55575926:33597166
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784898
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på fremstillingen av muslimsk middelalderhistorie i fem lærebøker for historie på videregående fra 1939 til 2013, ved bruk av en diskursanalytisk tilnærming for å besvare problemstillingen: Hvilke diskurser om muslimsk middelalderhistorie er i lærebøkene, og hvordan kan disse diskursene fra ulike tider forklares? Tidsspennet i det empiriske materialet gir et unikt innblikk i hvordan muslimsk middelalderhistorie i sin diskursive fremstilling har forandret seg i en periode på over 70 år. For å komme frem til de ulike diskursene har en diskursanalytisk tilnærming blitt anvendt og en trestegsmodell utviklet av Fairclough har blitt fulgt. I denne trestegsmodellen ble alle lærebøkene analysert i språk, tekststruktur og illustrasjoner, for deretter å bli tolket for hvilke mulige diskurser de inneholdt. Begrunnelsen for diskursene ble deretter utforsket ved å trekke inn læreplanene og utviklingen innenfor historieskriving. Ved bruk av denne metoden har jeg kommet frem til tre ulike diskurser i fremstillingen av muslimsk middelalderhistorie i lærebøkene fra videregående. Den første diskursen har fått navnet konfliktdiskurs, etter hvordan lærebøkene fra 1939 og 1959 vinkler muslimsk middelalderhistorie til å i hovedsak handle om konflikter. Den neste er en kulturdiskurs, som kommer av det økte søkelyset på kultur knyttet til muslimsk historie som en ser i lærebøkene fra 1977 og 1995. Den siste diskursen er en minimaldiskurs, som kommer av at læreboken fra 2013 legger frem det minimale en trenger for å representere muslimsk middelalderhistorie. En siste ting avhandlingen påpeker er hvordan eurosentrisk historieskriving påvirker hva av muslimsk middelalderhistorie som blir representert i lærebøkene.
dc.description.abstractThis thesis examines the way Muslim medieval history is portrayed in five textbooks used in history courses for the upper secondary school from 1939 to 2013, by using critical discourse theory as a method to answer the question: What discourses about Muslim medieval history are in the textbooks and how can the discourses from the different times be explained? The time span in the empirical material gives a unique insight into how the discourse related to Muslim medieval history has changed during a period spanning over 70 years. In order to find the different discourses a critical discourse approach was utilized following a three-step model developed by Fairclough. In this three-step model all the textbooks where analyzed in regard to language, text structure and illustrations, in order to then be interpreted for what possibility of discourses they contained. The reasonings for the different discourses are explored, by pulling in the curriculum, and the development within the historical academic writing. By using this method, I have come to three different discourses when it comes to the portrayal of Muslim medieval history in the textbooks for upper secondary. I have called the first discourse the conflict discourse, due to how the textbooks from 1939 and 1959 paints the Muslim medieval history to mainly be about conflict. The next is a cultural discourse, which stems from how the textbooks from 1977 and 1995 puts a greater emphasis on representing Muslim culture. The last discourse is a minimal discourse, because of the way the textbook from 2013 puts forth the minimum required to represent medieval Muslim history. The last thing this thesis looks at is how Euro-centric history writing has a profound impact on which parts of Muslim medieval history is represented in the textbooks.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleMuslimsk middelalderhistorie i lærebøker for VGS fra 1939 til 2013
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel