Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugen, Cecilie
dc.contributor.advisorLiland, Ragnhild
dc.contributor.authorBilet, Malin
dc.date.accessioned2021-09-28T17:46:55Z
dc.date.available2021-09-28T17:46:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55578825:16346241
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784886
dc.description.abstractI løpet av de siste 20 årene har skolen gjennomgått mange reformer. Nye styringsdokumenter blir skrevet som alle kan sies å legge føringer på hvordan lærerprofesjonalitet skal forstås og hvordan yrket utøves. I denne studien presenterer jeg en historisk gjennomgang av hva læreryrket har vært for deretter å si noe om hvordan det er nå. Målet med denne studien har vært å løfte frem noen læreres stemme for å høre fra dem hvordan de erfarer sin egen arbeidshverdag. Og deretter se fortellingene de presenterer i lys av ulike perspektiver på profesjon. Disse perspektivene er i alle hovedsak basert på Julia Evetts (2009) diskusjon rundt profesjonalisering ovenfra og innenfra samt Granlund, Mausethagen & Munthe (2011) som diskuterer spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Studien er gjennomført med en kvalitativ tilnærming med halv-strukturert intervju som metode. Informantene besto av 5 lærere med ulik mengde arbeidserfaring. Kort oppsummert viser studien at lærere erfarer handlingsrommet noe ulikt, og at de legger ulik vekt på hva som oppleves som viktig. Lærerne er også opptatt av å se elvene og anser dette som viktig for elevenes trivsel og læring, men erfarer at det drukner i et jag på læringstrykk og resultater.
dc.description.abstractOver the past 20 years, the school has undergone many reforms. New management documents are written that can all be said to provide guidance on how teacher professionalism is to be understood and how the profession is practiced. In this study, I present a historical review of what the teaching profession has been and then say something about what it is like now. The aim of this study has been to raise the voice of some teachers to hear from them how they experience their own working life. And then see the stories they present in light of different perspectives on profession. These perspectives are mainly based on Julia Evett's (2009) discussion of professionalization from above and from within, as well as Granlund, Mausethagen & Munthe (2011) who discuss the tension between policy and profession. The study was conducted with a qualitative approach with a semi-structured interview method. The informants consisted of 5 teachers with different amount of work experience. In short, the study shows that teachers are experiencing the practice of teacher autonomy slightly different, and that they place different emphasis on what is perceived as important. Teachers are also keen to see the rivers and regard this as important for the pupils' well-being and learning, but experience that it is drowning in a rush for learning pressure and results.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleFem læreres fortellinger om lærerarbeid i lys av perspektiver på lærerprofesjonalitet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel