Show simple item record

dc.contributor.advisorLyngstad, Anne Berit
dc.contributor.authorYtreberg, Anna Svarstad
dc.date.accessioned2021-09-28T17:45:54Z
dc.date.available2021-09-28T17:45:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55578201:15517136
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784864
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne oppgaven gjør jeg en mediumspesifikk tekstanalyse av tegneserieromanen Et annet sted (2014) av Xueting Yang. Målet for oppgaven er å bidra med kunnskap om den moderne norske tegneserierlitteraturen og tegneseriens litteraturdidaktiske potensiale på ungdomstrinnet. Problemstillingen som er utgangspunktet for analysen i denne oppgaven er: På hvilken måte problematiserer tegneserieromanen Et annet sted hjem og identitet? Rammeverket for oppgaven er en kombinasjon av tegneserieteori (Scott McCloud, Thierry Groensteen, Elizabeth El Refaie) og teorier om senmoderne identitetsdannelse (Anthony Giddens, Stuart Hall, Sheldon Pollock). Kjerneelementet «Tekst i kontekst» fungerer som ramme og perspektiv for tekstanalysen og danner utgangspunktet for de didaktiske refleksjonene. Et sentralt aspekt ved oppgavens analyse er at Et annet sted knyttes til begrepet "stedspolygami". Gjennom å ta utgangspunkt i borte/hjem-strukturen i den tradisjonelle danningsromanen, problematiserer og kommenterer Et annet sted hjemmet som et kokret og avgrensa sted. Protagonistens identitet fremstilles som en refleksiv prosess som foregår i en forhandling mellom fortid, fremtid, virkelige og forestilte steder. Analysen viser betydningen av at Et annet sted spiller på det uavklarte, i behandlingen av temaene hjem og identitet. Det uavklarte i tematikken motsvares av tegneseriens mange formmessige tomrom. Den didaktiske drøftingen viser hvordan disse tomrommene kan by på utfordringer for en ungdomsleser med lite teksterfaring, samtidig som den ordløse formen gir noen særlige muligheter til å inkludere flere elever i fortolkningsarbeidet. I stedet for å vektlegge kulturkonflikt, legger Et annet sted vekt på utenforskap og de indre prosessene som foregår når man orienterer seg på et nytt sted. Analysen viser hvordan Et annet steds den nære og personlige tilnærming til tematikken legger til rette for både identifikasjon og perspektivutvidelse. Jeg argumenterer for at et slikt utvidet perspektiv er særlig viktig i lys av fagfornyelsens mål om å gjøre fagene mer relevante for elevenes liv. Den åpne tilnærmingen til tematikken i Et annet sted gir dem noen særlige muligheter for refleksjon og undring i møte med en krevende tematikk.
dc.description.abstractThe thesis performs a medium-specific textual analysis of the comic book Et annet sted (2014), by Xueting Yang. It aims to contribute insight into contemporary Norwegian book-length comics and their didactic potential in the teaching of youths. The thesis formulates the following research question: In which way does the comic book Et annet sted problematize notions of home and identity? The framework for the thesis includes the theory of comics (Scott McCloud, Thierry Groensteen, Elizabeth El Refaie) and theories of identity formation in late modernity (Anthony Giddens, Stuart Hall, Sheldon Pollock). The core element (kjerneelementet) "Text in context" functions as a framework and perspective on the textual analysis, and as a background for didactic reflections. A key aspect of the thesis' textual analysis is the connection made between Et annet sted and the concept of "place polygamy". By employing the home/away structure of the traditional bildungsroman, Et annet sted problematizes and comments on the home as a concrete, bounded entity. The formation of the protagonist's identity is represented as a reflexive process that takes place as a negotiation between past, future, real and imagined places. The analysis demonstrates the importance of how Et annet sted plays on elements of the unresolved, in its representation of home and identity. The theme of the unresolved corresponds to the comic's many formal representations of empty space. The didactic discussion demonstrates how these empty spaces may present challenges for a youth reader whose experience with texts is limited, while Et annet sted's use of very few words also presents opportunities for including more pupils in the work of interpretation. Instead of forefronting cultural conflicts, Et annet sted deals with marginalization and the subjective processes of learning to know a new place. The analysis demonstrates how Et annet sted's intimate and personal approach to its themes enables both identification and a widened perspective. The thesis argues that such a perspective is particularly important in light of current aims to make the subjects more relevant for pupils' lives. The open-ended way Et annet sted treats its themes makes this comic book a particularly promising site for them to reflect on some challenging themes.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ finne hjem: En analyse av hjem og identitet i tegneserieromanen Et annet sted.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record