Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrataas, Delilah Bermudez
dc.contributor.authorHolm, Marthe
dc.date.accessioned2021-09-28T17:45:05Z
dc.date.available2021-09-28T17:45:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55578580:16747553
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784847
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan drama aktiviteter påvirker elevers oppfatning av deres egen muntlige deltagelse hos elever i 10. klasse i Engelsk. Tidligere forskning har vist fordeler ved å bruke drama som metode til å fremme muntlig deltagelse i engelsk som andrespråk internasjonalt, men er noe mindre utforsket i norsk sammenheng. Hensikten med denne studien er å bidra på feltet for engelsk didaktikk vedrørende hvordan engelsklærer kan bruke drama aktiviteter til å utvikle elevenes muntlige deltagelse. Dermed er det teoretiske fundamentet for denne studien grunnlagt på iden at engelsk språklæring er sosialt betinget i et sosialkonstruktivistisk paradigme. Nærmere bestemt, presentert med fokus på kommunikativ kompetanse og dramadidaktikk. For ytterligere å utforske dramaeffekter i klasserommet, gjennomførte jeg en eksperimentell studie i fire uker med to klasser fra 10. klasse på en ungdomsskole i en urban by i Norge. Prosjektet fokuserte på en kommunikativ tilnærming til språkopplæring ved å undervise William Shakespeares, A Midsummer Night's Dream. Som forsker tok jeg rollen som deltakernes engelsklærer under prosjektet og gjennomførte en kvalitativ kasusstudie med en embedded mixed methods tilnærming for å samle inn datamaterialet. Datainnsamlingen besto av spørreundersøkelser før og etter prosjektet besvart av 39 studenter og to semistrukturerte gruppeintervjuer med 6 studenter. Funnene antyder at studenter opplever høyere muntlig deltakelse som en effekt av dramaaktiviteter, men at det er flere aspekter som bidrar til deltakelse. Studentene uttrykker behovet for å ha en engasjert og energisk lærer som understreker bruken av målspråket. I tillegg anser elevene det som viktig at læreren strukturerer aktiviteter som oppmuntrer til gruppediskusjon og deltakelse, snarere enn muntlige presentasjoner i plenum. Videre hevder de at et trygt læringsmiljø bidrar til høyere muntlig deltakelse, på grunn av støtte fra klassekameratene når de har gruppearbeid og lærerens evne å mediere og stillasbygging. Studentene uttrykker også usikkerhet hvorvidt noen av dramaaktivitetene bidrar til språkopplæringen, noe som fremhever at læreren må formidle formålet med ukonvensjonelle dramaaktiviteter.
dc.description.abstractThis study investigates how drama activities affect students’ perception of their oral participation among students in 10th grade in English. Previous research has shown benefits of using drama as a method to promote oral participation in the English as a Second Language (ESL) classroom internationally but is somewhat unexplored in the Norwegian context. The purpose of this study is to contribute to the field of English didactics concerning how English teachers can develop students’ oral participation through the use of drama activities. Consequently, the theoretical foundation is founded on the idea that second language learning is socially situated in a social constructivist paradigm. This is specifically presented with a focus on communicative competence and drama didactics. To further explore the effects of drama in the classroom, I carried out a school project for four weeks with two 10th grade classes at a junior high school in an urban city in Norway. The project focused on a communicative approach to language learning when teaching William Shakespeare’s, A Midsummer Night’s Dream. As a researcher, I took the role as the participants’ English teacher during the project and conducted a qualitative multiple-case study with an embedded mixed methods approach to collect the data material. The data collection consisted of pre- and post-surveys answered by 39 students and two semi- structured group interviews with 6 students. The findings suggest that students experience greater oral participation as an effect of drama activities and that there are additional aspects which contribute to participation. Students express the need to have a committed and energetic teacher who emphasizes the use of the target language. Additionally, the students deem it important that the teacher structures activities which encourage group discussion and participation rather than oral presentations in plenary. Furthermore, they argue that a safe learning environment contributes to greater oral participation due to support from their classmates when having group work and the teacher’s ability to scaffold and mediate. The students also express uncertainty whether some of the drama activities contribute to language learning, which highlights that the teacher must convey the purpose of unconventional drama activities.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleDrama Activities in the English Classroom: A Qualitative Study on Oral Participation
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel