Show simple item record

dc.contributor.advisorØsterlie, Per Gunnar
dc.contributor.authorBerntsen, Guro
dc.date.accessioned2021-09-28T17:44:04Z
dc.date.available2021-09-28T17:44:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55577898:22219924
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784823
dc.description.abstractDenne studien har undersøkt hvordan elever med norsk som andrespråk jobber med modelleringsoppgaver. Den har fokus på hvilke blokader som oppstår og hva dette kan ha å si for undervisningen av denne elevgruppen. Studiens forskningsspørsmål er: Hvilke blokader oppstår når elever med norsk som andrespråk med liten eller ingen erfaring med matematisk modellering løser modelleringsoppgaver? For å svare på dette forskningsspørsmålet har jeg observert min egen klasse sitt arbeid med modelleringsoppgaver. Dette er en avgangsklasse i grunnskolen bestående av utelukkende elever med norsk som andrespråk. Elevene har varierende skolebakgrunn og det faglige spriket i klassen er derfor stort. I denne studien er det 6 elever som har deltatt, fordelt på to grupper Elevene ble gitt en modelleringsoppgave i en vanlig undervisningsøkt. Denne økten ble observert av meg som deltakende observatør og støttet med lydopptak. Det ble også gjort intervju i etterkant av transkriberingen av lydopptak for å oppklare eventuelle spørsmål. Datamaterialet som ble samlet inn ble analysert ved hjelp av Blum og Leiß sin modelleringssyklus. Dette er en deduktiv analyse. Funnene gjort i studien er at mange av elevene har de samme utfordringene som elever som jobber med modelleringsoppgaver på morsmål. Da spesielt matematisering, men også å forstå oppgaven, jobbe matematisk og validering. Det at de møter på de blokadene de gjør kan ha en sammenheng med deres faglige og språklige bakgrunn.
dc.description.abstractThis study investigates how students with Norwegian as their second language works with modelling tasks. Its focus is on the blockages they meet and what this implies for teaching of this group of students. The research question in this study is: “Which blockages do students with Norwegian as their second language encounter whilst solving modelling tasks?” To answer this question, I have observed my own mathematics class and their work with modelling tasks. The class consists of adult students with Norwegian as their second language. They are going to graduate from the 10th grade this year. The students educational background is varying and, in some cases, lacking. Therefore, the subject knowledge in the class is diverse, which reflects in this study’s analysis. 6 students have participated in this study. They were divided into two groups of three students. The students were given a modelling task to solve. I observed them during class with the help of a recorder. In addition to that, I did interviews after I had transcribed the recordings to get answers to the questions the data raised. The data which is collected has been deductively analyzed with the help of Blum and Leiß´ (2007) modelling cycle. The findings in the study implies that bilingual students face many of the same blockages whilst working with mathematical modelling as native speakers do. Especially mathematising stands out as a blockage, but also understanding the task, working mathematically and validating. The reason that this group of students encounter these blockages may rely on their academic and linguistic background.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleMatematisk modellering i et flerspråklig klasserom - En kvalitativ studie av elever med norsk som andrespråk sitt arbeid med modelleringsoppgaver i matematikk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record