Show simple item record

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhild
dc.contributor.authorPedersen, Elise Øvrevoll
dc.date.accessioned2021-09-28T17:39:57Z
dc.date.available2021-09-28T17:39:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55104421:3514973
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784720
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne forskningsstudien har vært å belyse problemstillingen: «Hvordan erfarer elever i videregående undervisning i livsmestring?» Dette er utforsket gjennom kvalitative intervju med seks elever i videregående skole. Hovedfunn i denne studien viser at elever gir uttrykk for at de ønsker livsmestringsundervisning i skolen. De ønsker livsmestring inn i skolen som et tverrfaglig tema. De etterspør en «verktøykasse» som hjelper de å mestre livet og ikke minst skolen. De ønsker å være agent over eget liv ved å ta kontroll over følelser og psykiske lidelser som angst, stress og depresjon. Dette er sentrale funn i debatten om hvordan livsmestringsundervisning skal fremkomme. Viktigheten av å utvikle god psykisk helse har aldri før vært viktigere. Særlig når dagens ungdom lever i et samfunn som stadig er i endring. Skoler skal fra 2020 legge til rette for arbeid med det tverrfaglige temaet livsmestring som en del av arbeidet med å utvikle livsmestring. Elever skal få kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Livsmestring skal gi dem muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. De skal håndtere medgang og motgang, personlige og praktiske utfordringer.
dc.description.abstractThe purpose of this research study has been to shed light on the problem: “How do students in high school education experience life skills?” This has been explored through qualitative interviews with six students in high school. The main findings of this study show that students express that they want life skills teaching in school. They want life skills into the school as an interdisciplinary theme. They demand a “toolbox” that helps them master life and not least school. They want to be agents of their own lives by taking control of emotions and mental disorders such as anxiety, stress and depression. These are key findings in the debate on how life skills teaching should emerge. The importance of developing good mental health has never been more important. Especially when today’s youth live in a society that is constantly changing. From 2020, schools will facilitate work on the interdisciplinary theme of life skills as part of the work to develop life skills. Students must be given competence that promotes good mental and physical health. Life skills should give them the opportunity to make responsible life choices. They must deal with ups and downs, personal and practical challenges.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ vokse opp med et omsorgsfullt hjerte
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record