Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFikse, Camilla
dc.contributor.authorPrestegård, Borghild
dc.date.accessioned2021-09-28T17:38:10Z
dc.date.available2021-09-28T17:38:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57984488:3592516
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784676
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne studien er leiarar sine subjektive erfaringar med omstilling i hjørnesteinsbedrifter, og korleis handteringa kan sjåast i samanheng med organisasjonskultur. Totalt har fire leiarar innanfor same verksemd, men med ulike ansvarsområde og fagfelt, blitt intervjua. Studien er basert på ein kvalitativ intervjustudie, og analysen er inspirert av tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006; Clarke & Braun, 2018). Tre tema stod fram som sentrale gjennom analysen av datamaterialet, og kjem til uttrykk i fyljande hovudkategoriar: 1) Meir enn ein arbeidsplass, 2) Me er tradisjonelle og samstundes innovative og 3) Det handlar om å spele kvarandre gode. Teoretisk utgangspunkt har vore knytt til omstillingsomgrepet og ulike former for handtering, eit relasjonelt perspektiv på leiing, reaksjonar på omstillingsprosessar og avslutningsvis om organisasjonskultur. Studien viser til sentrale funn omkring at det å kjenne medarbeidarane sine, er med på å gi gode arbeidsforhold for trivsel og meir utbytte av tilsette sine ressursar. Relasjonsbygging blir forstått som ein prioritet blant leiarane, og gjere seg gjelande på alle område i verksemda. Korleis tilsette har det heime, og omvendt, hevdar leiarane er avgjerande for korleis ein fungera på jobb. Leiarar sine handteringar under ulike omstillingar viser til ei sterk forankring knytt til deira verdiar, visjonar og filosofi.
dc.description.abstractThis thesis is an attempt to explore leaders’ experiences with organizational change, and how their experiences could be seen in context of organizational culture. In total, four leaders working in a cornerstone business have been interviewed about their experiences with organizational change. This study is based on qualitative research and inspired by thematic analysis (Braun & Clarke, 2006; Clarke & Braun, 2018). Theoretical framework is based on understanding organizational change and different ways of handling the situation, a relational perspective on leadership, human reactions to organizational change and in the end organizational culture. The main findings in this study are presented in the following categories: 1) Being more than a working place, 2) We are both being traditional and simultaneously innovative, and 3) It is all about bringing out the best in each other. The company leaders emphasize the importance of building good relations with their colleagues. By knowing each other well, they mean it contributes to providing good working conditions for well-being and an opportunity for personal resources to be fully utilized. Building solid relations is understood as a priority in every area of the company. The employees work performance is claimed to be affected by their circumstances at home, and opposite their work affects their private life. The ways of handling different situations during organizational change seems to be strongly influenced by the company’s values, visions and philosophy.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEi verksemd frå A til Å.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel