Show simple item record

dc.contributor.advisorDyrstad, Karin
dc.contributor.authorUtmo, Ida
dc.date.accessioned2021-09-28T17:34:48Z
dc.date.available2021-09-28T17:34:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80180343:11979652
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784581
dc.description.abstractDenne masteroppgåva ser på korleis flyktningeleirar påverkar institusjonell tillit i Kenya og Tanzania. Forsking på verknadane av flyktningar er i hovudsak konsentrert rundt vestlege land. Ved å gjennomføre ein fleirnivåanalyse av denne ikkje-vestlege konteksten ser ein korleis individuelle og regionale faktorar speler inn på institusjonell tillit. Kenya og Tanzania mottek mange flyktningar frå nabolanda sine, og har implementert ein strengare flyktningerpolitikk som hindrar uønskte effektar frå flyktningar. Desse ikkje-vestlege landa har fått for lite merksemd i forskingslitteraturen. Difor tek denne oppgåva ei breiare tilnærming og ser på andre faktorar som verkar inn på institusjonell tillit meir generelt. Å handtere flyktningstraumen er ei påkjenning for Kenya og Tanzania, men dei skil seg frå kvarandre når det gjeld korleis flyktningane er mottekne. I Kenya, er dei fleste flyktningane plassert i få, men store flyktningeleirar. Tanzania har fleire flyktningeleirar som er ligg meir spreitt. Tanzania husar også færre flyktningar i kvar leir. Data frå Geo-Refugee datasettet vert brukt for å lokalisere kvar flyktningeleirar befinn seg frå 2000 til 2014. Afrobarometer data vert nytta til å måle institusjonell tillit og andre relevante uavhengige variablar. Resultata frå analysen viser ikkje ein skilnad i institusjonell grunna flyktningeleirar, men finn andre faktorar som verkar inn på institusjonell tillit. Analysen peikte på at tryggleik og dersom ein budde i rurale områder som innverknadar for institutsjonell tillit, i tillegg til alder og kjønn. Gjennom nyleg oppdaterte data kan ein utforske tidlegare ukjente kontekstar som kan vise korleis institusjonell tillit artar seg i land som husar mange flyktningar. Denne konteksten treng meir kunnskap om korleis dei skal sikre solid institusjonell tillit.
dc.description.abstractThis thesis researches how refugee camps affect institutional trust in Kenya and Tanzania. Research on the effects of refugees has mainly concentrated on Western countries, which is problematic. Applying a multilevel analysis in this context, one can see how the induvial and regional factors explain institutional trust. Kenya and Tanzania receives a high level of refugees from their neighbouring countries and has implemented anti-refugee policies to hinder unwanted effects from increased refugee presence (Mogire 2009:24). These non-Western refugee-hosting countries have gained too little attention in research. Therefore, this thesis also looks more broadly at which explanatory factors influence institutional trust levels, in addition to looking at refugee camps’ effect. Handling the influx of refugees is demanding for both states, but they inherit some differences in camp settlement patterns. In Kenya, most refugees are hosted in fewer and larger camps influencing fewer regions. Tanzania has a higher number of refugee camps, spread across different regions and hosts a fewer number of refugees. Data from the Geo-Refugee dataset, tracking settlement patterns in Kenya and Tanzania from 2000-2014, and Afrobarometer data are the sources of data for this thesis. The results cannot trace a difference in institutional trust due to refugee camp exposure, but it does identify other explanatory factors in explaining institutional trust which are linked to the level of safety of the individual, and whether the person resides in a rural area. It is clear for this thesis, using newly updated refugee settlement data, just how unexplored institutional trust is in this context. Through new sources of data previously unexplored contexts can show how institutional trust functions in these refugee-hosting countries.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRefugee Camps' Impact on Institutional Trust in the Global South
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record