Show simple item record

dc.contributor.advisorBungum, Brita
dc.contributor.authorBerge Rathe, Eline
dc.date.accessioned2021-09-28T17:34:17Z
dc.date.available2021-09-28T17:34:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80180813:12098081
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784565
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg opplevelsen innvandrerforeldre med barn med nedsatt funksjonsevne har med norske velferdsinstitusjoner. Oppgaven tar utgangspunkt i et kvalitativt utforskende forskningsdesign der innhentet empiri er tolket og undersøkt i lys av teoretiske perspektiver og tidligere forskning. Dette teoretiske rammeverket inkluderer perspektiver på dobbel sårbarhet, velferd som begrep og i praksis, sosial investering, brukermedvirkning, integrering og arbeid, språk og identitet, likeverdsreformen, interseksjonalitet, byråkrati og strukturell rasisme. Det empiriske datamaterialet er innhentet gjennom dybdeintervju og små gruppeintervju med totalt 10 informanter. De viktigste informantene i dette prosjektet er 6 innvandrermødre til barn med nedsatt funksjonsevne, samt ektemannen til ei av dem. De resterende informantene er ansatte ved to ulike velferdsinstitusjoner. I denne oppgaven belyses situasjonen til innvandrerforeldre med barn med nedsatt funksjonsevne i lys av de ulike dimensjonene av ulikhet denne minoriteten gjerne er utsatt for. Denne undersøkelsen av innvandrerforeldre til barn med nedsatt funksjonsevne viser at denne gruppen mennesker gjerne opplever utfordringer med å bli hørt og sett i norske velferdsinstitusjoner. De opplever seg som usynliggjorte i et system som for dem kan fremstå som byråkratisk og urimelig. Flere av informantene har opplevd å ikke bli tatt på alvor eller prioritert. Dette kan i noen tilfeller være et resultat av fordommer, de byråkratiske strukturene som preger institusjonene, språkutfordringer, begrenset informasjonsformidling eller manglende tilpasning av innvandrerforeldre med barn med nedsatt funksjonsevne. Dette prosjektets overordnede mål har derfor vært å argumentere for at det er viktig å løfte fram stemmene til denne gruppen mennesker. Hensikten med dette masterprosjektet er å tilføre forskning til et noe begrenset forskningsfelt. Denne tematikken er sosiologisk interessant, da den omhandler menneskelig interaksjon og strukturer og systemers påvirkning på menneskelig interaksjon. For å forstå undersøkelsesgruppens utgangspunkt er den sosiologiske teorien om interseksjonalitet et viktig verktøy. Undersøkelsesgruppen er det en kan kalle en dobbelt sårbar gruppe, da de opplever flere dimensjoner av ulikhet. For å forstå deres situasjon er en nødt til å være bevisst på samspillet mellom formene for ulikhet som denne gruppen mennesker opplever.
dc.description.abstractThis master's thesis examinates the experience immigrant parents have with Norwegian welfare institutions. The thesis is based on a qualitatively exploratory research design where obtained empirical data is interpreted and examined through theoretical perspectives and previous research. This theoretical framework includes perspectives on double vulnerability, welfare as a concept and in practice, social investment, user participation, integration and work, language and identity, the equality reform, intersectionality, bureaucracy, and structural racism. The empirical data material was obtained through in-depth interviews and small group interviews with a total of 10 informants. The most important informants in this project are 6 immigrant mothers of children with disabilities, as well as the husband of one of them. The remaining informants are employees of two different welfare institutions. This thesis sheds light on the situation of immigrant parents with children with disabilities and the various dimensions of inequality to which this minority is often exposed. This survey of immigrant parents of children with disabilities shows that this group of people often experience that they are not listened to and seen by Norwegian welfare institutions. They experience themselves as invisible in a system that to them may appear bureaucratic and unreasonable. Several of the informants have experienced to not be taken seriously or given priority. This can in some cases be a result of prejudice, the bureaucratic structures that characterize the institutions, language challenges, limited dissemination of information or lack of adaptation of immigrant parents with children with disabilities. The overall goal of this project has therefore been to argue that it is important to raise the voices of this group of people. The purpose of this master's project is to add research to a somewhat limited field of research. This topic is sociologically interesting, as it deals with human interaction and the influence of structures and systems on human interaction. For example, I take a closer look at discriminating and bureaucratic structures. Important for this thesis is the sociological theory of intersectionality, this is a perspective that underlines the entire project. The study group is what can be called a double vulnerable group, as they experience several dimensions of inequality. To understand their situation, one must be aware of the interplay between the forms of inequality that this group of people experience.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHør hva jeg sier!
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record