Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGeiss, Stefan
dc.contributor.authorLarsson, Erik
dc.date.accessioned2021-09-28T17:31:37Z
dc.date.available2021-09-28T17:31:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56553943:34908738
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784489
dc.description.abstractMålet for denne masteroppgaven var å studere hvordan mediene dekker flyktninger og innvandrere i henholdsvis Norge og Sverige for å danne et komparativt grunnlag, òg sette dette i sammenheng med tidligere funn og forsking. Jeg har tatt utgangspunkt i to aviser fra hvert land – én landsdekkende og én lokalavis. Ved bruk av en kvantitativ innholdsanalyse vil dette besvares. Funnene vil kunne bidra til mer innsikt i et dagsaktuelt tema og fungere som supplerende kunnskap i hvordan medietendensene rundt det respektive temaet, samt bidra til et sammenligningsgrunnlag mellom landene for avdekke likheter eller forskjeller. Hovedfunnene i undersøkelsen viser til at eget land står sentralt i dekningen til mediene, med aspekter som fokuserer særlig på integrering og immigrasjonspolitikk. I tråd med tidligere forskning er det vesentlig overvekt av negative rammer sammenlignet med positive. Undersøkelsen av nyhetsrammer bekrefter også tidligere funn der konfliktrammen og menneskelig interesseramme oftest var representert i artiklene i begge land. Det ble også utført en klyngeanalyse som fire ulike rammer; integrerings- og immigrasjonsramme, negativ immigrasjonspolitikk, økonomisk konsekvensramme og negativ fremtidsramme. Særlig to av disse utpekte seg ved å vise ulik tilsdeværelse mellom landene. Integrerings- og immigrasjonsrammen var mer vanlig Norge enn i Sverige, mens negativ immigrasjonspolitikk var hyppigere i Sverige sammenlignet med Norge.
dc.description.abstractThe target of this master's thesis was to study how the media covers refugees and immigrants in Norway and Sweden respectively to form a comparative basis, and to put this in the context of previous findings and research. I have based the research on two newspapers from each country - one nationwide and one local newspaper. I will be using a quantitative content analysis to achieve this. The findings will contribute to more insight into a wildly discussed area and serve as supplementary knowledge of how the media trends around the respective topic, as well as contribute to a comparative basis between countries to reveal similarities or differences. The main findings of the survey indicate that one's own country is central to media coverage, with aspects that focus particularly on integration and immigration policy. In line with previous research, there is a significant overweight of negative frames compared to positive ones. The study of news frame also confirms previous findings in which the conflict and human interest frame were most often represented in the articles in both countries. A cluster analysis was also made, and discovered four different frames; integration and immigration frame, negative immigration policy, economic impact frame and negative future frame. Two of these in particular, stood out by showing differences between the two countries. The integration and immigration framework was more common in Norway than in Sweden, while negative immigration policy was more frequent in Sweden compared to Norway.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleImmigrasjonens rammer
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel