Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsson, Nils
dc.contributor.authorThorkildsen, Anders
dc.date.accessioned2021-09-28T17:29:35Z
dc.date.available2021-09-28T17:29:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85823821:21529064
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784435
dc.description.abstractTrysil skianlegg har blitt kritisert for å være underdimensjonert i forhold til antall brukere av skianlegget. Det er flere hytteeiere som irriterer seg over lange køer i heisene, og lokalmiljøet rapporterer om en stor økning av hytteeiere og turister de siste årene. Hensikten med denne oppgaven er derfor å finne ut om Trysil skianlegg har for lav kapasitet i forhold til antall brukere. Det har vært en stor utvikling av fritidseiendommer i Trysil de siste årene, og både nordmenn og utlendinger har fått øynene opp for skianlegget, som er Norges største. Det har medført at etterspørselen etter fritidsbolig har vært høy, noe som igjen har medført flere brukere av skianlegget. Trysil skianlegg har utvidet og satt opp nye heiser for å møte denne nye etterspørselen, men er tiltakene tilstrekkelige? For å svar på dette, sammenligner oppgaven Trysil skianlegg med Hemsedal og Hafjell skianlegg. Sammenligningen er basert på innhentet informasjon om antall nærliggende fritidsboliger til skianlegget, fritidsboligutviklingen, utviklingen av skianlegget, nærliggende hoteller og informasjon om køtid for utvalgte skiheiser. Det ble først innhentet informasjon om hvert skianlegg, deretter ble det gjort en måling av utvalgte skiheiser i alle de tre skianleggene. For å få svar på problemstillingen, ble kapasiteten i de ulike skianleggene kartlagt og sammenlignet. Det var nødvendig å se på den totale innsamlede dataen for å finne ut om det var noen forskjeller mellom skianleggene, og i så fall hva som kunne gjøre at noen hadde lenger køtid i sine skiheiser. Det ble utarbeidet analyser av køtiden for utvalgte skiheiser, for å se nærmere på hvordan køtiden varierte gjennom en hel skidag. Resultatene viste at Trysil har størst potensial til å få flere brukere til skianlegget, mens kapasiteten er veldig lik blant de tre utvalgte skianleggene. Konklusjonen er derfor at Trysil ikke har dårlig kapasitet i sitt skianlegg i forhold til antall brukere.
dc.description.abstractThis thesis is about finding out if Trysil ski resort is undersized in relation to the number of users of the ski resort. There are several cabin owners who are annoyed by long queues in the ski lifts, and have seen a large increase in cabin owners and tourists in the recent years. The purpose of the thesis is to find answers to whether Trysil ski resort has too low capacity in relation to the number of users. There has been a great development of cabin properties in Trysil in the recent years, and both Norwegians and foreigners have opened their eyes to the ski resort, which is Norway's largest. This has led to a high demand of cabin properties, which has led to more users of the ski resort. Trysil ski resort has expanded and set up new lifts to meet this new demand, but is it good enough? To answer this, Trysil has been compared to Hemsedal and Hafjell ski resorts. The comparison is based on information about numbers of nearby cabin properties to the ski resort, the cabin properties development, the development of the ski resort, nearby hotels and information about queue time on selected ski lifts. The first thing was to get information of each ski resort, and the second was to do a measurement of queue time on selected ski lifts in all three ski resorts. To get an answer to the problem, I had to find out and compare the capacity of the three ski resorts. It was necessary to look at the total data collected to see if there were any differences in the ski resorts and if so, why did some ski resorts have longer queue times than others. Analysis of the queue time for selected ski lifts was prepared to take a closer look to how the queue varied throughout an entire ski day. After analyzing the data obtained in the thesis, Trysil has the greatest potential to get more users to the ski resort, but the capacity is very similar among the three largest ski resorts in Norway. Trysil does not seem to have less capacity in its ski resort in relation to the number of users.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNorges største skianlegg
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record