Show simple item record

dc.contributor.advisorTveit, Arne
dc.contributor.authorYtreland, Katrine
dc.date.accessioned2021-09-28T17:29:19Z
dc.date.available2021-09-28T17:29:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81826667:53687836
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784431
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie som kaster lys over en gruppe assistenter sin forståelse og erfaringer om mobbing i barnehagen. Det har de siste årene vært et økt fokus på mobbing i barnehagen, og nasjonalt har det blitt gjennomført et kompetanseløft på området. I forskning på mobbing i barnehagen er assistentene sin stemme lite representert, selv om de er i flertall i personalgruppen. Min hypotese er at kompetansenivået til assistentene kan være avgjørende for kvaliteten på tiltakene mot mobbing i barnehagen. Målsettingen med studien har vært å få frem assistentene sin forståelse og erfaringer med mobbing i barnehagen med følgende problemstilling: Hvilken erfaring og forståelse har assistenter om fenomenet mobbing i barnehagen? For å belyse dette ble 8 assistenter fordelt på 2 fokusgrupper intervjuet. Hovedfunn fra studien viser at assistentene har en forståelse av at det eksisterer mobbing i barnehagen, og at utestengelse fra lek er den fremtredende mobbeformen. Det kommer også frem opplevelser om at voksne mobber/ krenker barn i barnehagen. Assistentene viser til kunnskap om mobbing i barnehagen som kan knyttes opp mot relevant teori og forskning. Deres definisjon kan knyttes til individpsykologisk forskning der gjentakelse, negative hendelser og maktubalanse blir fremhevet. Samtidig viser de til en nyansert forståelse av begrepet som kan knyttes til sosialpsykologisk forskning, der gruppeprosesser som fører til utestengelse i lek har stort fokus. Informantenes tanker om forebygging mot mobbing knyttes opp mot utvikling av barns sosiale kompetanse, lek og vennskap. Det uttrykkes en bevissthet om at noen barn har en sårbarhet som gjør dem mer utsatt for mobbing og at de voksne i barnehagen har en viktig rolle for å støtte disse barna. En begrensning i oppgaven er utvalgets størrelse og det vil være behov for mer forskning for å trekke sikre konklusjoner. Studien gir allikevel en indikasjon på hvilken tanker og erfaringer den viktige assistenten i barnehagen har om fenomenet mobbing i barnehagen.
dc.description.abstractThis is a qualitative study of a group kindergarden assistant´s understanding and experience of bullying in kindergarden. In recent years there has been an increased focus on bullying in kindergarten. Nationally, this area has been the focus of increased efforts to improve competence. However, research on this subject seldom takes into account the kindergarten assistant´s observataions around bullying, despite them being the most numerous personnel in the kindergarten. My hypothesis is that assistant competence levels can be critical to the effectiveness of measures taken to combat bullying. The goal of this study has therefore been to evaluate assistants experience and understanding of bullying in kindergarten, elicited by the central question: What experience and understanding do assistants have regarding bullying in kindergarten? Two groups of four assistants were interviewed. The main findings were that bullying is commonplace in kindergarten, and that exclusion from play was its most overwhelming manifestation. It was also revealed that adults occasionally engage in bully-like behavior towards children themselves. Interviewees point to current theory and research. In their definition repetative, negative actions and power-imbalance are highlighted. Parallell to this, they also showcase a neuanced understanding of the term, that can be linked to social-physologic research that focuses on group processes that lead to exclusion in play. Efforts to combat bullying are strongly linked to children´s competence to engage in play, form friendships, and fluency in more general social abilities. Assistants also articulated an understanding that some children are more vulnerable, thereby exposing them disproportionately to bullying, and that the adults in the kindergarten are a vital support for these children. The scope in this study is limited by the number of the interviews conducted, and more research is needed to draw more certain conclusions. However, the study does point to valuable insights from the kindergarden assistants on how they perceive and reflect around the theme bullying.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMobbing i barnehagen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record