Show simple item record

dc.contributor.advisorMjaavatn, Per Egil.
dc.contributor.authorWang-Lillemoen, Hanne.
dc.date.accessioned2021-09-28T17:26:32Z
dc.date.available2021-09-28T17:26:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:65687640:39420146
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784354
dc.description.abstractI denne masteroppgaven retter jeg søkelyset på noe av det som må til for å gi minoritetsspråklige elever som er i gang med å lære norsk god tilpasset og inkluderende opplæring, og om lærere i kommunen hvor jeg jobber har muligheter til å gi denne opplæringa. Mulighetene til å gi god tilpasset opplæring ligger i de rammene som finnes i lærernes handlingsrom. Dette handlingsrommet er i denne oppgaven, foruten lovverk og lærernes kompetanse, de rammene som skolens ledelse legger til rette for, men også ledelsens involvering innenfor det flerspråklige og flerkulturelle feltet. De siste årene har det vært en stor tilflytting til kommunen av mennesker som ikke har norsk som sitt morsmål. Det bidrar til et større mangfold og klasserommene består nå av flere elever med annen kulturell og språklig bakgrunn enn tidligere. Det gjør at lærernes praksis blir utfordret. En trenger derfor mer kompetanse og kunnskap om hvordan en kan undervise slik at alle elever får like muligheter til å utvikle sitt læringspotensial, og for å bli inkludert i det faglige fellesskapet. Gjennom opplæringsloven får man vite at et sentralt punkt i opplæringa for elever som er i gang med å lære norsk, er at elevene skal bli kartlagt før de eventuelt får et vedtak om særskilt norsk. Kartleggingen skal blant annet danne grunnlaget for å vurdere den videre språkopplæringa og hvordan denne på best mulig, ut fra elevenes behov, skal organiseres. Kartleggingen skal også gjennomføres underveis, slik at man kan avgjøre om elevene har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til kun å følge ordinær undervisning. Selv om det ikke stilles krav til kartleggingskompetanse bør kartleggingen allikevel utføres av noen som har god kunnskap i å vurdere elevenes språkferdigheter. Vurderingen bør i tillegg skje gjennom et samarbeid med de lærerne som er involvert i elevenes opplæring og med fagfolk som har kompetanse på dette feltet. Slik kan man sikre at den tilretteleggingen og de tiltakene som settes inn, også er de riktige. De minoritetsspråklige elevene som er i gang med å lære norsk tilbringer mesteparten av tiden sammen med klassen sin innenfor ordinær undervisning. Det betyr at alle lærere må ha kunnskap om hvordan man kan bruke og utnytte de språklige ressursene som elevene besitter og hvilke arbeidsformer som er gunstige for elever med norsk som andrespråk. En andrespråkspedagogisk tilnærming er viktig i opplæringa, da elevene skal lære norsk samtidig som de lærer fag. Denne undersøkelsen viser at skolene har et stort forbedringspotensial på de områdene som denne oppgaven belyser. Skolene må jobbe mer med rutiner når det kommer til kartlegging og ledelsen må sørge for at lærerne får den kompetansen de trenger i møte med de minoritetsspråklige elevene. Bare slik får en mulighet til å reflektere om egen praksis er inkluderende og tilpasset, og om særskilt norskopplæring organiseres på den måten som er mest hensiktsmessig sett ut fra elevenes behov og forutsetninger. Det er viktig for ledelsen å involvere seg i det flerspråklige og i det flerkulturelle perspektivet. Det vil signalisere at et samarbeid rundt de minoritetsspråklige elevene er viktig og at det flerspråklige og det flerkulturelle perspektivet skal være gjennomgripende i all undervisning. Slik kan alle lærere bli bevisste at klasserommet er en viktig arena for elever som holder på å lære sitt andrespråk og legge til rette for gode språklæringssituasjoner. Undersøkelsen har en kvantitativ tilnærming med survey som design. Spørreundersøkelsen ble delt ut til 8 barneskoler i kommunen jeg jobber, og utvalget utgjør 80 lærere i ulike lærerroller. Dataene er behandlet i statistikkprogrammet SPSS.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke muligheter har lærere til å gi god tilpasset opplæring til minoritetsspråklige elever som er i gang med å lære norsk?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record