Show simple item record

dc.contributor.advisorBlakstad, Siri Hunnes
dc.contributor.authorSlinning, Elisabet
dc.date.accessioned2021-09-28T17:23:20Z
dc.date.available2021-09-28T17:23:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:58784277:21026723
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784272
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å gi en overordnet forståelse av tema Proptech, hva det er, hvilke holdninger bransjen har til utviklingen og hvorvidt Proptech kan være en driver for leietakertilfredshet. For å besvare dette, er følgende forskningsspørsmål undersøkt: 1. Hva er Proptech? Hvordan ser sentrale aktører for seg fremtiden? 2. Kan bruk av proptech ha en effekt på leietakertilfredshet? 3. Hvilke suksesskriterier er en forutsetning for å lykkes? Problemstilling: Kan bruk av PropTech påvirke leietakertilfredshet og hvordan? I oppgaven er det benyttet metodetriangulering for å besvare forskningsspørsmålene og problemstillingen. Metodene som er brukt er: Litteraturstudie, dybdeintervjuer og caseundersøkelse. Caseundersøkelsen ser nærmere på tre utvalgte, norske, leverandører av proptech og hvordan de tester sine produkter mot markedet og kunder. Det er gjennomført gjennomgående litteraturstudie for å belyse funn fra intervjuene. Det er totalt gjennomført fem dybdeintervjuer. Det teoretiske rammeverket i oppgaven tar for seg proptech som begrep, smart eiendom, innovasjon, disruptiv innovasjon og den fjerde industrielle revolusjonen. Teorien er brukt spesielt for å se på potensialet for forretningsområder og teknisk innovasjon i vekst. Alle respondentene stiller seg bak at det vil skje en endring, noen er helt tydelig på at vi er inne i en periode der det vil være viktig å være med, for å være rustet til å forstå hva man virkelig kan bruke teknologien til. Suksesskriteriene for å lykkes er å være med på utviklingen, respondentene oppgir at problemer vil oppstå for de aktørene som ikke gjør det. Med den teknologien som er mulig å bruke i dag, kan brukeren oppleve økt tilfredshet ved at det fysiske arbeidsmiljøet blir bedre ivaretatt, den enkelte bruker har mulighet til å styre ting selv, det er mulig å gi løpende tilbakemeldinger til drift for å gjøre justeringer tilpasset den enkelte bruker. Masteroppgaven konkluderer med at proptech kan gi mange muligheter, men det kommer frem at en svært viktig forutsetning er hvordan man bruker det. Teknologien bør først komme på banen når man vet hvilken utfordring teknologien skal løse. Det finnes ingen direkte beviselig effekt når det gjelder leietakertilfredshet og hvordan man eventuelt skal kunne måle dette, men det er stor enighet rundt at potensialet er der og høyst sannsynlig kommer til å bli innfridd på et tidspunkt. En annen viktig forutsetning er viljen til å være med på utviklingen og være åpen for potensialet enkelte produkter og løsninger kan gi. Videre kan det være interessant å gjøre en vurdering av forventningsendringer hos leietaker og hvorvidt forventninger vil endre seg parallelt med teknologiske utviklingen og om det er mulig å gjøre målinger av tilfredshet tilknyttet til teknologi og bruk av teknologi i næringsbygg.
dc.description.abstractThe purpose of the assignment is to provide an overall understanding of the topic of Proptech, what it is, what attitudes the industry has to the development and whether Proptech can be a driver for tenant satisfaction. To answer this, the following research questions have been examined: 1. What is Proptech? How do key players envision the future? 2. Can the use of proptech influence tenant satisfaction? 3. What success criteria are a prerequisite for success? Topic question: Can use of PropTech affect tenant satisfaction and how? The thesis uses method triangulation to answer the research questions and the topic question. The methods used are: Literature study, in-depth interviews and case study. The case study looks at three selected, Norwegian, suppliers of proptech and how they test their products against the market and customers. A thorough literature study has been conducted to elucidate findings from the interviews. A total of five in-depth interviews have been conducted. The theoretical framework of the thesis deals with proptech such as concept, smart property, innovation, disruptive innovation and the fourth industrial revolution. The theory is used specifically to look at the potential for business areas and technological innovation in growth. All respondents agree that there will be a change, some are quite clear that we are in a period where it will be important to be involved, to be equipped to understand what and how the technology can be used. The success criteria to succeed are to participate in the development, respondents state that problems will arise for those actors who do not. With the technology that is possible to use today, the user can experience increased satisfaction by better looking after the physical work environment, the individual user has the ability to control things himself, it is possible to provide continuous feedback to the operation to make adjustments adapted the individual user. The Master's thesis concludes that proptech can provide many opportunities, but it is clear that a very important prerequisite is how to use it. Technology should be added when you know the challenge the technology will solve. There is no direct demonstrable effect when it comes to tenant satisfaction and how to measure this, but there is great agreement that the potential is there and is likely to be realized at some point. Another important prerequisite is the willingness to participate in the development and be open to the potential some products and solutions can provide. Furthermore, it may be interesting to make an assessment of tenant expectations changes and whether expectations will change in parallel with technological developments and whether it is possible to make measurements of satisfaction related to technology and the use of technology inn office building.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKan bruk av PropTech påvirke leietakertilfredshet og hvordan?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record