Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Margrethe
dc.contributor.advisorHansen, Geir K.
dc.contributor.authorVoetman, Beate
dc.date.accessioned2021-09-28T17:23:02Z
dc.date.available2021-09-28T17:23:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:58784277:20886535
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784267
dc.description.abstractEn renholdsavtale er rammen rundt oppdragsgiverens behov og renholdsleverandørens leveranse. Begge parter skal dra nytte av avtaleforholdet, og en mulig fasilitator for å skape verdier er å fremme innovasjon gjennom renholdsavtaler. Hensikten med oppgaven er å finne ut om man øker verdiskapingen ved å fremme innovasjon i renholdsavtaler. Problemstillingen for oppgaven er: «Hvordan kan bruk av renholdsavtaler fremme innovasjon?» Problemstillingen svares ut med hjelp av tre forskningsspørsmål: 1. Hvilken praksis har virksomheter på bruk av innovasjon som fokusområde i renholdsavtaler? 2. Hvilken verdiskaping har virksomheter fått til gjennom innovasjon i renholdsavtaler? 3. Hvilke faktorer fremmer innovasjonsmuligheter i renholdsavtaler, og hvilke hindre finnes? Det teoretiske rammeverket for oppgaven er fagområdene renhold, innovasjon, verdiskaping og avtaler. Resultater er fremkommet gjennom en litteraturstudie, en spørreundersøkelse i faggruppen for renhold i et FM-faglig nettverk og dybdeintervjuer av tre FM-ledere med renholdsansvar. Oppgaven viser at faktorene som blir definert som viktige for et vellykket innovasjonsarbeid, bidrar til at man øker verdiskapingen. Samarbeid og relasjon er faktorene som fremstår med den sterkeste påvirkningen i en renholdsavtale til å fremme innovasjon og øke verdiskaping. Samarbeidsform er en sterkere faktor enn avtaleform. Det lønner seg for begge parter i et avtaleforhold å innovere og investere i samarbeidet. Empirien har styrket teorien om at samarbeid er vesentlig for relasjonen i renholdsavtalen, og teorien bekrefter at tett samarbeid gir suksess i avtaler. Empirien viser at samarbeid har gitt innovasjonssuksess. Initiativ og engasjement fra FM-leder kan ha like stor eller større betydning for verdiskapingen fra innovasjonsarbeidet innen renhold, enn de mer formelle faktorene som strategi, prosess og forretningsmodell. Det synes som FM-ledernes innovasjonsevne som støttes av en positiv og romslig bedriftskultur, er avgjørende for verdiskaping.
dc.description.abstractA professional cleaning agreement is the framework around the client's needs and the cleaning supplier's delivery. Both parties should benefit from the contractual relationship, and one possible facilitator of value creation is to promote innovation through cleaning agreements. The purpose of this master thesis is to find out if value creation increases by promoting innovation in cleaning agreements. The main research question for the thesis is: "How can the use of professional cleaning agreements promote innovation?" The problem is answered with the help of three research questions: 1. What practices do companies have for using innovation as a focus area in professional cleaning agreements? 2. What value creation has companies achieved through innovation in professional cleaning agreements? 3. What factors promote innovation opportunities in professional cleaning agreements, and which obstacles exist? The theoretical framework for the thesis is the areas of professional cleaning, innovation, value creation and agreements. Results were obtained through a literature study, a survey in the cleaning group in an FM-professional network and in-depth interviews of three FM managers responsible for their companies’ cleaning agreement. The thesis shows that the factors defined as vital for successful innovation work contribute to increasing value creation. Collaboration and relationships are the factors with the strongest influence in a professional cleaning agreement to promote innovation and increase value creation. Cooperation is a stronger factor than contract form. It is worthwhile for both parties in a contractual relationship to innovate and invest in the cooperation. The empiricism has strengthened the theory that cooperation is essential for the relationship in the professional cleaning agreement, and the theory confirms that close cooperation gives success in agreements. Empirical evidence shows that collaboration has led to innovation success. Initiatives and commitments from the FM manager can have the same or greater significance for the value creation from the innovation work, than the more formal factors such as strategy, process and business model. It seems that the innovativeness of the FM leaders is crucial to value creation, which is supported by a positive and generous corporate culture.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan bruk av renholdsavtaler fremme innovasjon?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record