Show simple item record

dc.contributor.advisorMjøen, Odd Morten
dc.contributor.authorBolmøyen, Ola
dc.date.accessioned2021-09-25T16:45:27Z
dc.date.available2021-09-25T16:45:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81471222:38103329
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783460
dc.description.abstractBarn og ungdom med psykiske traumer lider av mange sammensatte utfordringer som de trenger hjelp og bistand for å leve med. Omsorgsarbeid med disse barna går ut på å sørge for at de føler seg trygg, får hjelp til å skape relasjoner og at de lærer seg å regulere følelsesuttrykk. Formålet til denne studien var å forske på hvordan barn med traumer ønsker at omsorgsarbeid i møte med dem skal foregå og hvilke kvaliteter de verdsetter i omsorgsgivere. Den utforsker også hva forskning sier om hva som er godt omsorgsarbeid med barn med traumer og hvilke beskyttelsesfaktorer som legger til rette for god fungering til tross for traumer. Fem forskningsartikler ble valgt ut for å svare på dette. Resultatene fra disse studiene ble sammenfattet til tre hovedtema: «Trygge voksne som ser, hører og bryr seg», «Relasjoner, nettverk og tilhørighet» og «Ektefølt omtanke og omsorg». Resultatene viser at det å ha trygge voksenpersoner som viser at de ser og hører barna, tar de på alvor og skaper tillitsforhold er viktig for barna. Forskning viser at relasjoner bygd på tillit er vesentlig for behandling av traumer. Mange satt pris på å få hjelp til å delta på aktiviteter slik at de kunne sosialiseres og skape seg et nettverk. Positive relasjoner støttes også av forskning. Flere av barna la vekt på at det var viktig at de voksne var ordentlig glade i barna og møtte dem med ektefølt omtanke. Vesentlige beskyttelsesfaktorer er skoleglede, fritidsaktiviteter og gode kommunikasjonsferdigheter. Mye tyder på at godt omsorgsarbeid kjennetegnes av relasjonskompetente voksne som behandler barna med respekt og jobber for å skape tillitsforhold. Nøkkelord: Traumer, psykiske traumer, barn, ungdom, relasjoner, erfaringer
dc.description.abstractChildren and adolescents with psychologial trauma suffer from many interconnected challenges they need help to live with. Caring for these children consists of making them feel safe, helping them make connections with others and teaching them how to regulate their sometimes extreme emotions. The purpose of this study was to research how children with trauma wish to be cared for and which qualities they appreciate in their caregivers. The study also explores what research says about how to care for children with trauma and which protective factors contribute to good functioning despite trauma. Five research papers were selected to answer these questions. The results were then summarised in three main themes: «safe and confident adults that see, hear and care», «Connections, network and belonging» and «Genuine care and compassion». Research showed that having safe, confident adults that make sure the children know they are seen and heard was important for the children. It is also clear that connections built on trust are significant in recovering from trauma. Many of the children appreciated participation in recreational activities and many requested help to socialize so that they may build connections with other people. The value of establishing positive connections is supported by the research. Several children thought it important that caregivers genuinely care about them and base their work on genuine care and concern. Significant protective factors were satisfaction in school, extracurricular activities and good communication skills. It appears as though good caregivers are adults with the ability to create positive trusting relationships with children. Keywords: Trauma, psychological trauma, children, youth, relationships, experiences
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOmsorgsarbeid med traumatiserte barn
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record