Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstvik, Jørn
dc.contributor.authorJohannessen, Petter
dc.date.accessioned2021-09-25T16:45:17Z
dc.date.available2021-09-25T16:45:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81471222:34446576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783452
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Idrett og ungdom med funksjonshemming Introduksjon/bakgrunn: Personer med funksjonsnedsettelse er mindre fysisk aktive enn befolkningen for øvrig. Andelen av ungdom med funksjonsnedsettelse som driver med idrett er betydelig lavere sett i forhold andelen idrettsaktiv ungdom uten funksjonsnedsettelse. Idretten gir også gunstige helsegevinster, som kan gi bedre funksjonsevne. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å bli bevisst på barrierer, som personer med funksjonsnedsettelser møter i organisert idrett. Metode: Metoden i denne oppgaven er litteraturstudie, og problemstillingen blir illustrert gjennom fem ulike forskningsartikler av nyere dato, samt annen relevant teori. Resultater: Etter nøye analyse av de fem forskningsartiklene, ble resultatdelen delt inn i fem ulike temaer: 1. Mennesker utgjør forskjellen, 2. Kostnader og transportbegrensinger, 3. Mangel på tilrettelegging og tilbud, 4. Stigmatisering, 5. Personrelaterte barrierer. Disse funnene ble utgangspunktet for diskusjonsdelen. Konklusjon: Mye tyder på at tilretteleggingen for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne drive med idrett ikke er god nok. Tilrettelegging handler også om mangel på tilbud for ungdommer med funksjonsnedsettelse. I mange land er det også ekstra utgifter ved å drive med paraidrett. I tillegg til dette er negative samfunnsholdninger et problem. En stor utfordring er mangel på inkludering i skoler, og for få idrettslag som har tilbud til personer med funksjonsnedsettelse. Inkludering er et felles samfunnsansvar, og vernepleierens stemme kan ha stor betydning for inkludering i idretten. Nøkkelord: paraidrett, ungdom, funksjonshemming, barrierer og deltakelse
dc.description.abstractSummary Title: Sports and youth with disabilities. Introduction/background: People with disabilities are less in physical activity than the rest of the population. We can see that the number of people that does parasports is much less, than people that does organized sports. Sports can give the benefits of better health, and then give better functional ability. Purpose: The purpose with this task, is to be more aware of the barriers that people with disabilities often meets when they do organized sports. Method: The method used in this task is literature study. and the problem statement gets illustrated between five different and recent research articles, with other relevant theories. Results: After going through these five different research articles carefully, the result section got parted in five different themes: 1. Humans does the difference, 2. The cost and transport restrictions, 3. Lack of facilitation, 4. Stigma, and 5. Person-related barriers. These findings became the starting point for the discussion section. Conclusion: Many things points to the fact that the facilitation with doing parasports is not enough. Facilitation is also about lack of offers for the youth that has disabilities. In many countries, the cost of doing parasports is expensive. In addition to this, the problem is also that the society has an negative attitude. A big challenge is lack of inclusion that happens in a lot of schools, and there is not many sports teams that has an offer to the people with disabilities. Inclusion is a responsibility that society needs to work on together. Here are the voices of the social nurses important for inclusion in sports. Keywords: Parasport, youth, disabilities, barriers and participation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIdrett og ungdom med funksjonshemming
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel