Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDrugli, May Britt
dc.contributor.authorFikke, Hege
dc.date.accessioned2021-09-25T16:44:48Z
dc.date.available2021-09-25T16:44:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:78586759:34528920
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783433
dc.description.abstractSammendrag Tittel Barn med reguleringsvansker i barnehagen Problemstilling Hvordan møtes reguleringsvansker hos barn i barnehagen? Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av barnehageansattes forståelse og arbeid med barn med reguleringsvansker i barnehagen. Bakgrunnen for bruk av reguleringsvansker som begrep, er et engasjement for tidlig avdekking av barn med mulig skjevutvikling og reguleringsvansker som tidlig uttrykk for et barns strev. Oppgaven er forankret i teori som viser at barn utvikler seg gjennom samspill mellom barn og miljø over tid. Problemstillingen er undersøkt ved å gjennomføre seks kvalitative intervjuer av ansatte i barnehager og en tematisk analyse av intervjutranskripsjonene. Resultatene illustrerer tre hovedfunn: • Reguleringsvansker er synlige i barnehagen, men vanskelige å forstå og håndtere • Det er lite eller ingen bruk av systematiske arbeidsmetoder for å møte reguleringsvanskene • Barnehageansatte opplever seg lite anerkjente som fagpersoner og dette påvirker tverrfaglig samarbeid med andre instanser Informantene i studien har klare beskrivelser av barn med reguleringsvansker, men opplever det som vanskelig å ha en klar forståelse av hva det handler om. Barna de beskriver har uttrykk som kan forstås som atferdsvansker. Mangel på gode strategier for å håndtere utfordringene som oppstår, fører til bruk av lite hensiktsmessige strategier. Arbeidsmetodene som benyttes kan virke å være noe tilfeldige og med et kortsiktig perspektiv. Informantene gir uttrykk for positive holdninger til barna. De ønsker å hjelpe dem slik at de får gode dager i barnehagen og en god utvikling. Arbeidet de gjør begrenses av mangel på tilstrekkelig tid og en vanskelig balanse for å fordele tid til alle barna i barnehagen. I tillegg fremkommer det et uttalt behov for en tydeliggjøring og anerkjennelse av barnehageansattes kompetanse, og hvordan denne kan komme barna til nytte i samarbeid med øvrige tjenester i førstelinjen.
dc.description.abstractAbstract Title Children with regulatory difficulties in kindergarten Main research question How are regulatory difficulties encountered in children in kindergarten? This master's thesis is a qualitative study of kindergarten employees' understanding and work with children with regulatory difficulties in kindergarten. The background for the use of regulatory difficulties as a concept, is a commitment to early detection of children with possible skewed development and regulatory difficulties as an early expression of a child's struggle. The thesis is rooted in theory that shows that children develop through interaction between children and the environment over time. The issue has been investigated by conducting six qualitative interviews of employees in kindergartens and a thematic analysis of the interview transcripts. The results illustrate three main findings: • Regulatory difficulties are visible in the kindergarten, but difficult to understand and handle • There is little or no use of systematic working methods to meet regulatory difficulties • Kindergarten employees experience little recognition as professionals, and this affects interdisciplinary collaboration with other agencies The informants in the study have clear descriptions of children with regulation difficulties but find it difficult to have a clear understanding of what it is about. The children they describe have expressions that can be understood as behavioral difficulties. Lack of good strategies for dealing with the challenges that arise leads to the use of inappropriate strategies. The working methods used may seem to be somewhat random and with a short-term perspective. The informants express positive attitudes towards the children. They want to help them so that they have good days in kindergarten and a good development. The work they do is limited by a lack of sufficient time and a difficult balance to distribute time to all the children in the kindergarten. In addition, there is a stated need for a clarification and recognition of the kindergarten staff's competence, and how this can benefit the children in collaboration with other services in the first line.  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn med reguleringsvansker i barnehagen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel