Show simple item record

dc.contributor.advisorHunstad, Ingunn Klauset
dc.contributor.authorErvik, Johanne Stave
dc.contributor.authorSundsøy, Ann Kristin
dc.date.accessioned2021-09-25T16:44:19Z
dc.date.available2021-09-25T16:44:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82584963:82588930
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783415
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere har med ivaretakelse av barn som pårørende til psykisk syke foreldre. Metode: I litteraturstudien har vi utført systematiske litteratursøk på kjente helsefaglig- og psykologidatabaser, og funnet frem til åtte forskningsartikler. Seks av forskningsartiklene er kvalitative studier og to forskningsartikler er kvantitative. Vi har også valgt relevant pensumlitteratur for å belyse temaet i oppgaven. Resultat: Forskning viser at sykepleiere føler de har lite erfaringer med ivaretakelse av barn som pårørende, og at de mangler kunnskap og kompetanse innenfor området. Videre ser man at sykepleiere mangler klare rammer fra ledelsen når det kommer til retningslinjer, rutiner og ressurser. I tillegg ses også at et manglende samarbeid mellom sykepleiere i voksenpsykiatri og andre hjelpeinstanser utenfor avdelingen som kan være til hjelp med å ivareta barn som pårørende. Det kommer også frem at det er dårlig kvalitet på besøksfasilitetene i voksenpsykiatri. Konklusjon: Sykepleiere trenger utvikling av kunnskap og kompetanse for å tilegne seg gode erfaringer i møte med barn som pårørende. Videre trengs det også tydeligere rammer og engasjement fra ledelsen, samt utforming av besøksfasiliteter tilrettelagt for familier i voksenpsykiatrien.
dc.description.abstractBackground: The purpose of the assignment is to explore which experiences nurses have in the care of children as next of kin to a parent suffering from mental illness. Method: In the literary study we have used systematic literature searches on aknownledged databases within the field of healthcare and pshyocology. We found eight research articles. Six of the research articles are qualitative reasearch studies, and two of them are quantitative. We also used relevant textbook litterature to shed light on the topic of this assignment. Results: Nurses reported a lack of experience to take care of children as next of kin, and that they had a lack of knowledge and competence in the topic. Studies show that there is a lack of collaboration between nurses in adult psychiatry and other support agencies outside the ward that can be helpful in caring for children as next of kins. It also appears that the quality of the visiting facilities in the adult psychiatry are poor. Conclusion: Nurses need to develop their knowledge and competence to gain good experiences in meetings with children as next of kin to an mentally ill parent. Furthermore, a clearer framework and commitment from the management is also needed, as well as the design of visiting facilities adapted for families in adult psychiatry.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn som pårørende til psykisk syke foreldre / Children as next of kin to mentally ill parents
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record