Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerntsen, Lennart
dc.contributor.authorKjelvik, Sara
dc.contributor.authorRindstad, Anja
dc.date.accessioned2021-09-25T16:27:34Z
dc.date.available2021-09-25T16:27:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:67905760:68151661
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783105
dc.description.abstractTittel: Betydningen av pasienters helsekompetanse for fysioterapeuters tilnærming: A Scoping Review Problemstilling: Hvilken betydning har pasienters helsekompetanse for fysioterapeuters tilnærming? Metode: Scoping Review etter manual fra Joanna Briggs Institute ble vurdert som best egnet metode for å besvare problemstillingen. Systematisk søk ble gjort i uke 48 og 49 i databasene Pubmed, PEDro og NTNU Universitetsbiblioteket. Søket ga funn av randomiserte kontrollstudier, kliniske gjennomgangsartikler, systematiske og narrative litteraturgjennomganger, systematiske narrative litteraturstudier, tverrsnittstudier og kvalitative datainnsamlinger. Resultat: 17 artikler ble inkludert. Funn omtalte helsekompetanse i sammenheng av lav helsekompetanse, ved ulike tilstander, intervensjoner og relasjon mellom pasient og terapeut. Formålet med helsekompetanse i arbeid med pasienter er å drive pasientarbeid på en måte som gjør de bedre rustet til å ta vare på egen helse og styrket i møtet med helsevesenet. Oppsummering: Helsekompetanse har for alvor kommet på dagsordenen innen helsearbeid, og er noe som i økende grad tas mer hensyn til i arbeid med pasienter. Dette understøttes i politikken, utdanning av helsepersonell, forskning og prinsipper for å praktisere kunnskapsbasert fysioterapipraksis.
dc.description.abstractTitle: The importance of patients’ health literacy regarding the approach of physiotherapists: A Scoping Review Objective: What significance does patients’ health literacy impose on physiotherapists’ approach? Method: Scoping Review by the manual of the Joanna Briggs Institute was considered best suited to answer the objective. A systematic search was conducted in week of 48 and 49 in the databases PubMed, PEDro and NTNU Universitetsbiblioteket. The search resulted in findings such as randomised control studies, clinical review articles, systematic and narrative literature reviews, cross-sectional studies and qualitative data collection. Results: 17 articles were included. Findings discussed health literacy in context of low health literacy, in different conditions, interventions and relations between patient and therapist. Purpose of health literacy in working with patients is to practice patient work in a manner that makes them more equipped to manage their own health and strengthened when encountering health care. Summary: Health literacy has reached the agenda within health care service and is something that is increasingly considered when working with patients. This is supported in politics, education within health professions, research and principles to practice a knowledge-based physiotherapy.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBetydningen av pasienters helsekompetanse for fysioterapeuters tilnærming: A Scoping Review
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel