Show simple item record

dc.contributor.advisorMaass, Ruca Elisa Katrin
dc.contributor.authorBorren, Anita
dc.date.accessioned2021-09-25T16:26:56Z
dc.date.available2021-09-25T16:26:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56454794:36413832
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783050
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunnen for mitt valg av tema er et ønske om å sette fysisk aktivitet integrert i undervisning på dagsorden for elever som går helse- og oppvekstfag på videregående. Når vi vet at motivasjonen er synkende blant elever, helt fra barneskolen, er det interessant å se på hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å øke motivasjonen og mestring. For elever er det av stor betydning å være motivert for skole, spesielt med tanke på frafallet i videregående skole. For å rette fokus mot og skape bevissthet omkring tema har jeg formulert og tatt utgangspunkt i problemstillingen: «Hvordan kan fysisk aktivitet integrert i undervisningen bidra til økt motivasjon og mestringsopplevelse for yrkesfagelever innen helse- og oppvekstfaget»? Jeg har valgt kvalitativ metode og fokusgruppeintervju av elever for å fremskaffe data i denne studien. Datamaterialet ble tolket og analysert i lys av aktivitetsteori og modellen Canadian Model of Performance- Engagement (CMOP-E), tidligere forskning og politiske styringsdokumenter. I denne studien fremkommer det at elever ønsker mer variasjon i undervisningen. Variasjon gjennom utførelse av fysisk aktivitet bidrar til økt motivasjon ved at elevene formidler en bedre forståelse av tema for undervisning. En variasjon gjennom endring av de fysiske omgivelser, der undervisning foregår på ulike arena viser at elevene gjennom assosiasjoner og mulighet for å bruke ulike sider av seg selv opplever både mestring og motivasjon. Fysisk aktivitet i undervisningen bidrar også til økt fokus på oppgaver i ulike settinger der skolearbeid foregår, og som en følge av det kan det å mestre skolearbeid oppleves i større grad. Når fysisk aktivitet integreres i undervisningen oppstår sosiale relasjoner og samarbeid blant elever. Dette formidler elevene som positivt, der mestring gjennom samarbeidet oppstår og bidrar til motivasjon. Anerkjennelse blant medelever og lærere gir økt motivasjonen for aktiviteten. Til slutt vil jeg si at fysisk aktivitet integrert i undervisning ikke kan stå som en faktor alene for å bidra til motivasjon og mestring, noe som fremkommer i diskusjonen i denne oppgaven.
dc.description.abstractABSTRACT The reason for my choice of topic is a desire to put physical activity integrated into teaching on the agenda for students who attend to studies in healthcare, childhood and youth development education in high school. When we know that motivation is declining among students, all the way from elementary school, it is interesting to look at how physical activity can help increase both motivation and performance. For students, it is of great importance to be motivated for school, especially considering the dropout rate in high school. In order to focus on and raise awareness of the topic, I based my master thesis on the following perspective:"How can physical activity integrated in the teaching contribute to increased motivation and enhanced focus for professional students in healthcare, childhood and youth development "? I have selected qualitative method and focus group interview of students to obtain data in this study. The data was interpreted and analyzed in the light of activity theory and the Canadian Model of Performance Engagement (CMOP-E), previous research and political governance documents. In this study it appears that students want more variation in teaching. Variation through the performance of physical activity contributes to increased motivation by providing students with a better understanding of the topic of teaching. A variation through changing the physical environment, where teaching takes place in different arenas, shows that students, through associations and the opportunity to use different sides of themselves, experience both improved results and strengthened motivation. Physical activity in teaching also contributes to increased focus on assignments in various settings where schoolwork takes place, and as a result, fulfilment of schoolwork can be experienced to a greater extent. When physical activity is integrated into the teaching, social relationships and collaboration among students arise. This conveys the students as positive, where achievements through collaboration increases and contributes to motivation. Recognition among fellow students and teachers increases the motivation for the activity. Finally, I would like to say that physical activity integrated into teaching cannot stand alone as an element in contributing to motivation and coping, which is evident in the discussion in this paper
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktvitet integrert i undervisning på helse- og oppvekstfag
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record