Show simple item record

dc.contributor.advisorAndre, Beate
dc.contributor.authorSøbstad, Skulstad Stine
dc.date.accessioned2021-09-25T16:24:45Z
dc.date.available2021-09-25T16:24:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:42924587
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782944
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon: Fedme er et økende problem både nasjonalt og internasjonalt. Samfunnets oppfatning av overvekt og fedme, er ofte at det er selvforskyldt og den enkeltes ansvar å gjøre noe med. Mennesker med overvekt og fedme har en tendens til å bli stigmatisert i samfunnet på grunn av dette. Helsepersonell kan bli påvirket av samfunnets holdninger. Tidligere forskning viser til at mennesker med overvekt og fedme har erfaring med at de også blir stigmatisert i møte med helsetjenesten. Denne studien tar for seg hvordan sykepleieren kan møte mennesker med overvekt og fedme med mindre profesjonell stigmatisering i helsetjenesten. Metode: Seks sykepleiere som representerte forskjellige arbeidsplasser ble intervjuet for å undersøke årsaker bak negative holdninger til mennesker med overvekt og fedme blant sykepleiere, i tillegg til erfaringer og tanker rundt temaet. Intervjuene ble utført i mars 2021, og ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering. Resultater: Resultatene viser at den generelle holdningen i samfunnet mot overvekt og fedme kan bli adoptert av sykepleiere og andre helsepersonell. Det er også en mangel på kunnskap om temaet blant sykepleiere. Negative holdninger kan komme til uttrykk gjennom kommentarer imellom kollegaer, eller at sykepleieren ser på pasienten som en belastning, og vegrer seg for å ha den «overvektige pasienten». Sykepleieren bør møte pasientgruppen med et helhetlig blikk, ydmykhet, god kunnskap og forståelse. For at en holdningsendring kan skje, vil det i tillegg til kunnskap, være behov for bevisstgjøring og refleksjon. Konklusjon: Studien konkluderer med at sykepleieren bør ha innsikt i kompleksiteten av fedme for å møte pasienten på en individuell måte. Imidlertid er en refleksjon viktig for at sykepleieren skal forstå hvordan ens egen holdning kan oppleves for pasienten, og for en holdningsendring. Det kreves også innsats av arbeidsplassen for å tilrettelegge en god profesjonell arbeidskultur som slår ned på stigmatisering av pasientgruppen.
dc.description.abstractAbstract Introduction: Obesity is an increasing problem nationally and internationally. Often society’s perceptions of obesity are that it is self-inflicted and easy to solve. Because of this, people with obesity have a tendency to be stigmatized in society. Health care professionals can be affected by society´s attitude towards obesity. Prior research indicates that people with obesity also experience stigma from health care professionals. This study explores how the nurse can contribute, so that people with obesity experience less stigma from health service. Method: Six nurses from different workplaces were interviewed to investigate the reasons among nurses behind negative attitudes towards people with obesity, as well as their experiences and thoughts on the subject. The interviews were conducted in March 2021 and analyzed using systematic text condensation. Results: The results indicate that the general attitudes about obesity in society can be adopted by nurses and other health workers. There is also a lack of knowledge among nurses on the subject. Negative attitudes can be expressed through comments between colleagues, resulting in the nurse looking upon the patient as a burden or being opposed to having an obese patient. The nurse should meet the patient group with a holistic view, humility, good knowledge and understanding. In order for a change of attitude to take place, there is a need for awareness and reflection, in addition to knowledge. Conclusion: This study shows that the nurse should have insight into the complexity of obesity, to meet the patient in an individual manner. Reflection is important for a change of attitude, such that the nurse can understand how one´s own attitude can be experienced by the patient. It will also require effort from the workplace to facilitate a good professional work culture that reduces the stigma with the patient group.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProfesjonell stigmatisering av pasienter med overvekt og fedme - hvordan kan sykepleieren bidra?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record