Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJerpstad, Ingrid
dc.date.accessioned2021-09-25T16:24:34Z
dc.date.available2021-09-25T16:24:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:43202463
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782938
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Provosert abort er et omdiskutert, stigmatisert og tabubelagt tema i samfunnet. For mange kvinner medfører det vanskelige følelser knyttet til avgjørelsen om abort. Som sykepleier har man en aktiv rolle i prosedyren rundt medisinske aborter. Likevel er det lite eller ingen fokus på dette fagområdet gjennom sykepleierutdanningen. Som følge av restriksjoner under Koronapandemien året 2020-2021, måtte kvinner møte opp alene til aborter på sykehus, uten mulighet for følge av pårørende. Dette kan aktualisere relevansen for sykepleie i større grad. Hensikt: Belyse hva sykepleier gjennom sine gjerninger innen abortomsorgen kan gjøre for at kvinner som gjennomgår en provosert abort, skal kunne forlate avdelingen med selvrespekten intakt. Sykepleiens mål er at opplevelsen skal være så identitetsbevarende som mulig. Metode: Denne systematiske litteraturstudien er basert på ni utvalgte forskningsartikler. Resultat: Stigmatisering og hemmelighold var gjennomgående for flere av kvinnene i forskningen. Under selve abortinngrepet fremkom det at sykepleiere har ulikt fokus på ivaretakelsen av kvinners behov, men at særlig det fysiske aspektet dominerte over det psykiske rundt aborten. For de fleste av kvinnene var opplevelsen av støtte essensielt, både fra sosialt nettverk og sykepleierne i avdelingen. Erfaringer fra sykepleiere viser også til varierende utfordringer og handlinger innen abortomsorgen. Konklusjon: Sykepleiere ved gynekologiske avdelinger skal ivareta mange og ulike behov hos kvinnen i det lille tidsrommet hun er der. Hver kvinne takler en abort individuelt, og krever at sykepleier har et personorientert fokus. Press fra organisatoriske faktorer, viser at det som sykepleier kan være krevende å sjonglere mellom de ulike pasientene og mange arbeidsoppgavene, i tillegg til å holde egne følelser rundt abort under kontroll. Betydningen av et godt arbeidsmiljø, samt gode rutiner og praksiser innen abortomsorgen, er belyst i denne litteraturstudien. Nøkkelord: provosert abort, omsorg, sykepleie
dc.description.abstractAbstract Background: Induced abortion, or medical termination of pregnancy, is a stigmatized and taboo subject in the society. For several women the decision of the abortion is connected to difficult feelings. Nurses do have an active role during the medical procedures of abortions, but yet there is a lack of focus on abortions during the nurse education. As a result of the Corona pandemic during the year 2020-2021, women had to show up to their abortions alone. The relevance of nursing could be even more considerable. Intention/aim: To illuminate what nurses working in the abortion care can do to make women leave the hospital with their self-respect intact. The aim of the nursing is to make the experience as identity preserving av possible. Method: This literature study is based on nine chosen research articles. Results: Social stigma and secrecy were common for many of the women participating in the studies. During the abortion, it emerged that nurses have different focuses when it comes to the care of women’s needs, in particular that the physical aspect dominated over the psychological surrounding the abortion. For most women the experience of support was essential, both from social network and nurses as well. Experiences from nurses also show a variation in challenges and actions within the abortion care. Conclusion: Nurses in gynecological wards have to care for many, and different needs of the woman in her short period of stay at the hospital. Every woman handles an abortion differently, and it requires that the nurse has a patient-oriented focus. Pressure from organizational factors shows that it, as a nurse, can be challenging to juggle between different patients and a heavy workload, in addition to holding their own emotions surrounding the abortion under control. The importance of a positive work environment, as well as good routines and practices within the abortion care is elucidated in this literature study. Keywords: induced abortion, medical termination of pregnancy, abortion care, nursing
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAbortomsorg til kvinner som gjennomgår provosert abort - hva bør sykepleier vektlegge?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record