Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAune, Anne Grethe
dc.contributor.authorAustberg, Ingrid Marlene
dc.date.accessioned2021-09-25T16:24:21Z
dc.date.available2021-09-25T16:24:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81643445:23619464
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782929
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon: Håndtering av sentralt venekateter (SVK) krever at man følger prosedyre for å unngå blodbaneinfeksjon. Forskning viser at det er store kunnskapshull blant sykepleiere angående håndtering av SVK. For at pasientsikkerheten skal ivaretas er det viktig at sykepleiere får grundig opplæring og oppfølging. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan opplæring og oppfølging rundt håndtering av sentralt venekateter kan forebygge usikkerhet og feil i utførelse av prosedyre hos sykepleiere. Metode: Det ble brukt kvalitativ metode i denne studien, hvor det ble utført fire intervjuer med sykepleiere som håndterer SVK i arbeidshverdagen. Sykepleierne hadde null til to års erfaring eller fem års erfaring eller mer. Intervjuene ble analysert ved hjelp av en systematisk tekstkondensering. Resultater: Resultatene viser at sykepleiere ønsker mer mengdetrening før prosedyre for sentralt venekateter skal utføres selvstendig, og at det bør være oppfølging og tilbakemeldinger som sikrer at prosedyre blir fulgt på sikt. Sykepleierne mener de har et eget ansvar for å ikke utføre oppgaver de ikke er sikker på, men at det må tilrettelegges for god opplæring og oppfølging fra leders side. Konklusjon: Studien har vist at en grundigere opplæring og mer oppfølging i form av regelmessige observasjoner og tilbakemeldinger er nødvendig for å forebygge usikkerhet og feil i utførelse av prosedyre av SVK hos sykepleiere. Resultatene viser at sykepleierne mener det er et felles ansvar, leder og individuelt, å sørge for god opplæring og oppfølging relatert til SVK.
dc.description.abstractAbstract Introduction: Care and management of a central venous catheter (CVC) requires following procedure to avoid complications such as bloodstream infection. Research shows that there is a lack of knowledge among nurses regarding management of CVC. In order to ensure patient safety, it is important that nurses receive thorough training regarding management of CVC. The aim of this study is to investigate how standardised training and continuous training on the management of central venous catheters can prevent uncertainty and errors in the performance of procedure in nurses. Method: A qualitative method was used in this study, where four interviews were conducted with nurses who handle CVC in everyday work. The nurse had zero to two years of experience, or five or more years of experience. The interviews were analysed using a systematic text condensation. Results: The results show that nurses want more training before the procedure for CVC is to be performed independently, and that there should be continuous training and feedback that enables correct long-term management of CVC. The nurses believe that they have a responsibility for not performing tasks they do not feel secure about. Although it must be arranged for thorough training and continuous training by the leader. Conclusion: This study has shown that a more thorough training and more continuous training in the form of regular observations and feedback is necessary to prevent uncertainty and errors in performing the procedure of CVC in nurses. The results show that the nurses believe it is a joint responsibility, leaders and individual, to ensure thorough training regarding CVC.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSentralt venekateter - opplæring og oppfølging
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel